Ljudi i raskršća (People Crossroads)

2029

Odbor za ljudska prava Niš, zajedno sa partnerom „Iz kruga“ Beograd realizuje projekat „Ljudi i raskršća“, koji ima za cilj osnaživanje osoba sa invaliditetom u  borbi protiv institucionalne  diskriminacije, i odgovornost državnih organa za jednaki pristup institucijama javne vlasti svih građana/ki. Projekat “Ljudi i raskršća” finansira EU u okviru programa „Podrška civilnom društvu“.

Opšti cilj projekta je prevazilaženje institucionalne diskriminacije ranjivih grupa u našem društvu kroz promovisanje  evropskih standarda i propisa za pristup ustanovama od javnog značaja. Pristupačnost je preduslov da osobe sa invaliditetom mogu ostvarivati svoja zakonom predviđena prava u pogledu pristupa institucijama javne vlasti,  obrazovanja, uživanja socijalnih prava i zdravstvene zaštite.

U cilju prevazilaženja diskriminativne prakse u javnom životu na osnovu invalidnosti, projektom je planirano organizovanje javnih debata, press konferencija, treninga za članove OCD i pravnike, izrada promo materijala (brošura sa zakonima i standardima o pristupačnosti, limfleti…), kao i vršenje monitoringa dostupnosti lokalnih institucija u Nišu. Posebna aktivnost ovog projekta jeste pružanje besplatne pravne pomoći članovima udruženja osoba sa invaliditetom u Nišu. Pravni tim Odbora za ljudska prava Niš, pored pružanja pravne pomoći u kancelariji Odbora, odlazi u udruženja osoba sa invaliditetom gde se na licu mesta pružaju pravni saveti članovima udruženja.