Ko smo

Odbor za ljudska prava Niš je nepolitičko, nevladino, neprofitno udruženje građana/ki osnovano 27. jula 1999. god. i registrovano 9. marta 2000. god. Odbor za ljudska prava Niš na teritoriji Srbije sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama sarađuje na pružanju direktne pravne pomoći građanima/kama, analizi postojećih podataka i monitoringu karakterističnih slučajeva nepoštovanja ljudskih prava u cilju izmena i dopuna postojećih zakonskih i podzakonskih regulativa.

Vizija Odbora za ljudska prava Niš je izgrađeno civilno društvo, građanska svest i institucije kao garant zaštite i ostvarenja ljudskih prava.

 Odbor za ljudska prava Niš realizuje svoje aktivnosti u okviru dva strateška programa:

–  Jačanje vladavine prava
–  Zaštita od diskriminacije

Glavni program Odbora za ljudska prava Niš je program besplatne pravne pomoći (primarna pravna pomoć – uputi, informacije i pravni saveti kao i sekundarna pravna pomoć u vidu besplatnog zastupanja građana/ki pred domaćim i međunarodnim sudovima), u slučajevima povrede ljudskih prava, naročito u slučajevima torture, diskriminacije, porodičnog nasilja i trgovine ljudima. Ovaj program Odbor za ljudska prava Niš realizuje u kontinuitetu više od deset godina, tačnije od 17. decembra 1999. god.

Odbor za ljudska prava Niš je 01. septembra 2000. godine zajedno sa još četiri nevladine organizacije osnovao Mrežu Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS (www.chris-network.org) i od samog osnivanja je kancelarija koja koordinira rad Mreže Odbora CHRIS.

Odbor za ljudska prava Niš je od 01. januara 2004. god. pružio preko 1200 pravnih usluga građanima/kama Niša, a advokati Mreže CHRIS iz Niša pokrenuli su 21 slučaj pred domaćim sudovima i podneli dve predstavke Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Uz pružanje direktne pravne pomoći građanima/kama, Odbor za ljudska prava radi i na analizi postojećih podataka i nadgledanju karakterističnih slučajeva nepoštovanja ljudskih prava u cilju dopune i izmene postojeće pravne regulative. U cilju realizacije ovog programa, Odbor za ljudska prava Niš je u okviru programskih aktivnosti Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i Koalicije Protiv Diskriminacije aktivno učestvovao u procesima zagovaranja za donošenje Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i Zakona o zabrani diskriminacije.

Odbor je jedna od organizacija osnivača Media Centra Niš, Media i Reform Centra Niš (www.mrcnis.org.rs) i Nacionalne koalicije za decentralizaciju (www.decentralizacija.org.rs).

Odbor za ljudska prava realizuje kontinuirano više projekata (i dalje u realizaciji):

– Kancelarija za besplatnu pravnu pomoć – Decembar 1999.
– Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS – Septembar 2000.
– Mreža Pravne pomoći CHRIS – Mart 2003.
– Filmski festival “Free zone” – Maj 2006.