Edukacija članova Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Niš

2109

Odbor za ljudska prava Niš, zajedno sa partnerom „Iz kruga“ Beograd realizuje projekat „Ljudi i raskršća“, koji ima za cilj osnaživanje osoba sa invaliditetom u  borbi protiv institucionalne  diskriminacije, i odgovornost državnih organa za jednaki pristup institucijama javne vlasti svih građana/ki. Projekat “Ljudi i raskršća” finansira EU u okviru programa „Podrška civilnom društvu“.

Opšti cilj projekta je prevazilaženje institucionalne diskriminacije ranjivih grupa u našem društvu kroz promovisanje evropskih standarda i propisa za pristup ustanovama od javnog značaja. Pristupačnost je preduslov da osobe sa invaliditetom mogu ostvarivati svoja zakonom predviđena prava u pogledu pristupa institucijama javne vlasti, obrazovanja, uživanja socijalnih prava i zdravstvene zaštite.

U skladu sa projektnim aktivnostima, članovi Koalicije udruženja osoba sa invaliditetom su svojim članovima udruženja prezentovali sam projekat “Ljudi i raskršća”, dosadašnje ali i buduće aktivnosti, a u cilju prevazilaženja institucionalne diskriminacije osoba sa invaliditetom kroz promovisanje evropskih standarda i kroz razvoj saradnje sa nadležnim organima koji se bave ovim pitanjem. Radni sastanci održani su i u Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom u Nišu. Moderator sastanka bila je Katica Ranđelović, predsednica udruženja, koja je prisutnim članovima prezentovala projekat, i pružanje usluga besplatne pravne pomoći od strane pravnog tima Odbora za ljudska prava Niš.