Prepreke u pristupu pravdi

2209

Osmo predavanje  u okviru  Obuke za praćenje reforme pravosuđa  održano je  12. marta 2020. godine, u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš. Polaznici/ce obuke, sudski, tužilački i advokatski pripravnici i pomoćnici, studenti završnih godina pravnog fakulteta, novinari i aktivisti organizacija civilnog društva iz Niša, Vranja, Leskovca i Pirota  imali su priliku da čuju predavanje i razgovaraju sa Dr Nevenom Petrušić, profesorkom Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu i Draganom Đorđevićem, Predsednikom Odbora za ljudska prava Niš.

Ustav Srbije svakom građaninu garantuje pravo na pravično suđenje – svako ima pravo da se na nezavisan, nepristrasan i zakonom već ustanovljen sud, pravično i u razumnom roku, javno raspravi i odluči o njegovim pravima i obavezama, osnovanosti sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka, kao i o optužbama protiv njega. Ovo pravo obuhvata i pravo na besplatnog prevodioca, ako osoba koja učestvuje u sudskom postupku ne govori ili ne razume jezik koji je u službenoj upotrebi u sudu i pravo na besplatnog tumača, ako je slep, gluv ili nem. Kada ocenjujemo to da li se u našoj zemlji ostvaruje pristup pravdi, svakako ćemo se prvo osvrnuti na garancije prava na pravično suđenje – status, odnosno nezavisnost suda i sudija, razumni vremenski rok za odlučivanje, javnost odlučivanja (sem u izuzetnim prilikama koje su posebno propisane) i stvarnu mogućnost da se sudski postupak vodi na jeziku koji učesnici razumeju. Međutim, kada govorimo o preprekama u pristupu pravdi, vrlo često govorimo i o nekim dodatnim preprekama. Recimo o tome da li svako ima fizički pristup sudu; da li je osobi nadležni sud dostupan (recimo, da li je suviše udaljen), kao i da li osobe sa invaliditetom ili poteškoćama u kretanju mogu nesmetano da mu pristupe.

Prepreke u pristupu pravdi se mogu iskazati i kao finansijske prepreke – čak i kada imamo sve prethodne garancije pristupa sudu, u zemljama sa niskim primanjima, u koje spada i Srbija, prosečan građanin će teško moći da izdrži finansijski teret plaćanja advokata i sudskih troškova.

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći je usvojen u novembru 2018. godine, a njegova primena je počela u oktobru 2019. Da li je postojeći sistem pružanja besplatne pravne pomoći (pravo na besplatnu pravnu pomoć i oslobađanje od plaćanja troškova postupka u krivičnom, parničnom i upravnom postupku) adekvatan, koliko i kako je  javno dostupan, bila su neka od pitanja o kojima je  bilo reči na predavanju.

Pravično suđenje-osnov modernog prava | Novine Vranjske 14.03.2020

Glavni cilj obuke je unapređenje postojećih i izgradnja novih kapaciteta za praćenje i angažman u oblasti vladavine prava sa naročitim fokusom na reformu pravosuđa, i sastavni je deo projekta ,,Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug Srbije,, koji realizuju Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i Odbor za ljudska prava Niš. #PravosudnabaZAjug