Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?

2357

U sali Osnovnog suda u Nišu pedesetak građana Niša je 4. marta 2020. godine iskoristilo mogućnost da se informiše i razgovara sa nosiocima pravosudnih funkcija, predstavnicima komore javnih izvršitelja i nevladinih organizacija o svojim pravima tokom izvršnog postupka, kao i izazovima i problemima primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Druga Tematska otvorena vrata u Osnovnom sudu u Nišu, organizovana su u okviru inicijative Otvorena vrata pravosuđa.

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Nišu, od jula 2019. godine  organizuju se  Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani imaju priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

Dragan Đorđević iz Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, Vera Petrović sudija Osnovnog suda u Nišu i predsednica izvršnog odeljenja Osnovnog suda u Nišu, Strahinja Milinović, javni izvršitelj za područje Višeg i Privrednog suda u Nišu, Goran Mitrović iz Udruženja „Narodni parlament“  i Sonja Prostran, viša pravna savetnica  USAID Projekat vladavine prava  tokom više od dva sata  trajanja Otvorenih vrata diskutovali su sa građanima na temu „ Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?“,  novinama koje su donele najnovije izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju,  izazovima i problemima primene, pravima i obavezama građana, kao   i o ulozi i mogućoj podršci organizacija civilnog društva građanima tokom izvršnih postupaka.  Učesnici Temastkih otvorneih vrata u Nišu informisani su da će se najnovijim izmenama, sa jedne strane  sudovi dodatno rasteretiti broja aktivnih predmeta i ubrzati rad na predmetima, a sa druge strane,  da se očekuje da će izvršitelji  poslove izvršenja obavljati efikasnije od sudova, što će u svom  krajnjem ishodu omogućiti brže rešavanje sporova. Kada je Osnovni sud u Nišu u pitanju to u praksi znači da će gotovo  90 %  predmeta u sudu preuzeti javni izvršitelji, predmeti u kojima se radi o naplati svuda gde se radi o novčanih potraživanja, a da će  u sudu ostati možda nekih 10 % predmeta od ovih postojećih i to gde predmeti izvršenja gde se radi o viđanju dece, činjenju koje može samo izvršni dužnik da čini, nečinjenju i predmeti u kojima se odlučuje o vraćanju radnika na posao. Dakle, od oko 10.000 nerešenih predmeta, oko 1.000 će ostati u sudu na procesuiranje.

Takođe,  najnovije  izmene za sud znače da će moći da se posvete rešavanju prigovora i žalbi, jer će imati više vremena za to. Građani, a posebno oni koji su u postupku poverioci, mogu da očekuju da će se izvršni postupci brže okončati i sprovesti, odnosno da će ceo postupak biti efikasniji. Suština izmena je da javni izvršitelji sada imaju više nadležnosti i da će samim tim rešavati više sporova nego ranije, a da je jedna od ključnih novina što njihov posao neće biti samo da sprovedu rešenje suda, već će moći i da ih razmatraju. Cilj ovih novina je pored svega i brže rešavanje sporova, a upravo je jedna od glavnih zamerki građana sporost – na neke odluke čekaju godinama, pa i decenijama. Posebno je bilo naglašeno da građani ne treba da se boje kad su dužnici, jer iako duguju novac nisu u teškom položaju ako žele da sarađuju na vreme i na samom početku postupka i iskoriste svoja prava kao dužnika. To je sve nemoguće kada se kasno jave, tek kad im proteknu rokovi za pravne lekove, kad je postupak došao u fazu  se već sprovode prinudna izvršenja na zaradi, penziji, prodaja stvari, učešće policije u postupku. Nemogućnosti da se postupak izvršenja obavi nad određenim budžetskim korisnicima jer se isti proglašavaju korisnicima javnih sredstava dovodi u pitanje ravnopravnost  stranaka u postupku, što za posledicu ima da  zakon i dalje nije isti za sve, odnosno da postoje privilegovane stranke u postupku. Učesnicima foruma je  prezentovana Elektronske oglasne table suda za postupak izvršenja i obezbeđenja,  jednog od novih mehanizama jednog od novih mehanizama koji će građanima, brzo i jednostavno, putem interneta, omogućiti građanima uvid u sadržaj pismena iz izvršnog postupka,  koja im  sud ili javni izvršitelj nije uručio lično.

Učesnici foruma  su takođe dobili vodič Moja prava u izvršnom postupku namenjen je građanima i građankama kako bi se upoznali sa svojim pravima i obavezama, bilo da je protiv njih pokrenut postupak izvršenja ili su prinuđeni da ga sami pokrenu. Takođe, ovaj vodič namenjen je onima koji nisu stranke u postupku (ni poverilac, ni dužnik), a koje ovaj postupak ometa u uživanju njihovih prava, ili imaju određeni pravni interes (tzv. treća lica). Naravno, namenjen je i onima koji samo žele da se upoznaju s postupkom izvršenja.

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=mP4fAhuU8nk&feature=emb_logo
Elektronska oglasna tabla suda za postupak izvršenja i obezbeđenjaUSAID Projekat vladavine prava
Izvršitelji dobijaju 90 % predmeta suda - cilj smanjenje troškova i veća efikasnost | Južne vesti |7. 3. 2020.
Izvršitelji i dalje omraženi, građanima savetuju da sarađuju kada se zaduže | Južne vesti |10. 3. 2020.

Projekat „Otvorena vrata pravosuđa“ za cilj ima jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja iz oblasti pravosuđa.