Advokatura: između privatnog i javnog interesa

2156

Peto predavanje  u okviru  Obuke za praćenje reforme pravosuđa  održano je  20. februara 2020. godine, u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš. Polaznici/ce obuke, sudski, tužilački i advokatski pripravnici i pomoćnici, studenti završnih godina pravnog fakulteta, novinari i aktivisti organizacija civilnog društva iz Niša, Vranja, Leskovca i Pirota  imali su priliku da čuju predavanje i razgovaraju sa Katarinom Golubović, predsednicom Komiteta pravnika za ljudska prava Yucom.

Advokatura je nezavisna i samostalna služba pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim licima. Kada se govori o efikasnosti pravosuđa, u prvom planu su sudovi i javna tužilaštva. Advokatura ostaje u senci i često se ne uzima u obzir, kada se navode faktori neefikasnosti i problem suđenja u razumnom roku. Međutim, u stvarnosti je neretka pojava da procesne zloupotrebe dolaze upravo iz redova advokata, koji zloupotrebom procesnih ovlašćenja odugovlače postupke, zarad sopstvenih i interesa svojih klijenata. Takvo postupanje je jedan od najznačajnijih faktora predugog trajanja postupaka u Srbiji. Sa druge strane, neodgovorni pojedinci, na taj način, urušavaju ugled profesije, čime se stvara generalizacija, koja šteti advokatima, kojih nije mali broj, koji savesno obavljaju poslove svoje profesije. 

Upravni odbor AKB je inicirao brisanja iz imenika advokata koji obavljanju poslove zastupnika udruženja građana i neprofitnih organizacija, pružanja usluga medijacije i pružanja besplatne pravne pomoći, pod okriljem nevladinih organizacija. Ovo je u suprotnosti sa međunarodnim preporukama i praksom Evropskog suda za ljudska prava koji ukazuje da države imaju pozitivnu obavezu da obezbede pristup sudovima efikasnim sistemom besplatne pravne pomoći, suđenje u razumnom roku kao i rešavanje problema koji se tiču dužine trajanja postupka. Konačno, pro bono rad advokata se u razvijenim demokratijama smatra jednom moralnom dužnošću advokatske profesije.

Šta je advokatura i šta je njena obaveze prema građanima i pravnom poretku,  sa naglaskom na ulogu advokature u efikasnosti pravosuđa;  pokretanje disciplinskih postupaka protiv advokata; efikasnost sistema besplatne pravne pomoći u Srbiji, bila su neka od pitanja o kojima je  bilo reči na predavanju.

Predsednica YUCOM-a: Državni skupovi se ne prijavljuju, ali SNS nije država | 15 minuta

https://www.facebook.com/vranjske/videos/638881466939805/?t=0

Glavni cilj obuke je unapređenje postojećih i izgradnja novih kapaciteta za praćenje i angažman u oblasti vladavine prava sa naročitim fokusom na reformu pravosuđa, i sastavni je deo projekta ,,Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug Srbije,, koji realizuju Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i Odbor za ljudska prava Niš. #PravosudnabaZAjug