Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji-Izveštaj i preporuke

Monitoringom  implementacije alternativnih  sankcija u regionu delovanja 5 viših sudova u Srbiji, pokretanjem  javnog dijaloga o prednostima alterantivnih sankcija i mera...

Izveštaj “Primena standarda pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Srbije”, 2012.

Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) je 2011. godine počela  monitoring određenih krivičnih i parničnih postupaka pred domaćim sudovima,  sa ciljem da analizira stepen...

Ljudi i Raskršća – Istraživanje

U okviru projekta „Ljudi i raskršća“ Odbor za ljudska prava iz Niša sproveo je istraživanje da li se i u kojoj meri primenjuju odredbe...

Predstavljanje izveštaja “Primena standarda pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Srbije”, 2011.

Zanemarena pravda “Slučajevi predstavljeni u izveštaju svojevremeno su privukli veliku pažnju medija. Kako je ta pažnja zamrla, nije se znalo šta se dešava sa slučajevima,...

Alternativni izveštaj o primeni Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji

U saradnji sa Vojvođanskim centrom za ljudska prava (VCLJP), Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS je sačinila Alternativni izveštaj na osnovu člana...

Dokumenti