Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji-Izveštaj i preporuke

2301

Monitoringom  implementacije alternativnih  sankcija u regionu delovanja 5 viših sudova u Srbiji, pokretanjem  javnog dijaloga o prednostima alterantivnih sankcija i mera i izradom  preporuka, Mreza odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS želi da doprinese unapređenju i većoj primeni Alternativnih sankcija  i mera u Republici Srbiji.

Podrška primeni alternativnih sankcija i mera
u Srbiji – Izveštaj i preporuke

Izveštaj je sačinjen na osnovu istraživačkog rada sprovedenog  tokom  2018. godine, a u okviru realizacije projekta „Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Srbiji“. Istraživanje je sprovedeno u deset kancelarija Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u gradovima u kojima su sedišta deset Viših sudova, a teritorijalno obuhvataju devet okruga koji čine delove tri regiona Srbije. Predmet istraživanja predstavlja deo projekta „Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Srbiji“, kojim je vršeno istraživanje statističkih podataka o primeni vanzavodskih sankcija i stavova poverenika u deset kancelarija za izvršenje vanzavodskih krivičnih sankcija Ministarstva pravde 19 vezano za realizaciju vanzavodskih sankcija i mera.

Izradom ovog  izveštaja i preporuka  Mreža CHRIS je želela da ostvari sledeće ciljeve :

Predstavi trenutno stanje primene/izvršenja vanzavodskih sankcija i mera  u izabranih deset povereničkih kancelarija na osnovu statističkih podataka;

Predstavi stavove poverenika koji učestvuju u izvršenju Alternativnih sankcija i mera čime se prikazuje njihovo trenutno stanje primene kroz funkcionisanje kancelarija za izvršenje vanzavodskih sankcija Ministarstva pravde u okviru izabranih deset gradova;

Pripremi  preporuke za unapređenje sistema koji se bavi izvršenjem Alternativnih sankcija i mera  kao i da podstakne  sve subjekte koji učestvuju u izvršenju Alternativnih sankcija i mera  da ukažu na moguće pravce rešavanja spornih pitanja u primeni;

Pokrene javni dijalog u cilju rušenja predrasuda i stereotipa o alternativnim sankcijama i merama.

Povećava vidljivost primene Alternativnih sankcija i mera  u Republici Srbiji

Istraživanje je imalo za cilj da na osnovu prikupljenih podataka prikaže trenutno stanje primene Alternativnih sankcija  i mera u deset povereničkih službi u okviru njihove teritorijalne nadležnosti: Niš, Negotin, Zaječar, Prokuplje, Pirot, Leskovac, Novi Pazar, Kraljevo, Vranje i Valjevo. Statistički podaci su podeljeni u tri regiona na osnovu terigorijalne pripadnosti.

Teritorija Zapadne Srbije : Kolubarski okrug (poverenička služba u Valjevu) i Raški okrug (poverenička služba u Kraljevu i poverenička služba u Novom Pazaru).

Teritorija Istočne Srbije : Borski i Zaječarski okrug (poverenička služba u Negotinu i poverenička služba u Zaječaru).

Teritorija Južne Srbije: Nišavski, Pirotski, Jablanički, Pčinjski i Toplički okrug (povereničke službe u Nišu, Pirotu, Leskovcu, Vranju i Prokuplju).

Podaci u istraživanju predstavljaju prikupljene statističke podatke na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i njihovu kvantitativnu i kvalitativnu analizu. Analizirali smo podatke prikupljene iz tri različita izvora evidencija:

  1. Podaci prikupljeni iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija MInistarstva pravde i deset povereničkih kancelarija koji predstavljaju Istočnu, Južnu i Zapadnu Srbiju.
  2. Podaci prikupljeni iz 23 Osnovna suda koji predstavljaju Istočnu, Južnu i Zapadnu Srbiju.
  3. Podaci prikupljeni iz pet Prekršajnih sudova: Niš, Negotin, Vranje, Kraljevo i Valjevo.

Drugi deo istraživanja se odnosi na ispitivanje stavova i mišljenja poverenika zaposlenih u navedenih deset povereničkih službi o alternativnim sankcijam i merama. Podaci se odnose na stavove poverenika prema pravnim propisima koji uređuju oblast izvršenja, saradnju sa drugim institucijama, odnos poverenika prema osuđenim licima i zakonitost rada. Analizom dobijenih podataka može se izvršiti mapiranje nedostataka i predloga za unapređenje rada, a na osnovu kojih bi se mogli izvesti generalni ili pojedinačni zaključci i eventualne preporuke za dalje unapređenje, kao i izvršiti poređenja u odnosu na tri regiona Srbije.

Osim  rezultata istraživanja koje je pripremila Aleksandra Spasojević stručni  saradnik Mreže CHRIS,  čine još dva segmenta: deo  koji je pripremila Dr Dijana Janković,  Sudija Apelacionog suda u Nišu se osim opšteg pogleda na alternativne sankcije i  savremene međunarodne pravce  u teoriji i praksi nalaze preporuke i pravila Saveta evrope  i drugih međunarodnih tela, kao i preporuke autora za poboljšanje primene Alternativnih sankcija u Republici Srbiji. Nikola Kovačević, pravnik  Beogradskog centra za ljudska prava pripremio je prikaz prakse pravosudnih organa Republike Srbije sa aspekta svrhe kažnjavanja sa preporukama i uzrocima prenaseljenosti kazneno-popravnih ustanova, kao i posledicama koje ova pojava ostavlja po ljudska prava osuđenika i zaposlenih u sistemu izvršenja krivičnih sankcija.   

Mreža obora za ljudska prava u Srbiji CHRIS se zahvaljuje  Civil Rights Defenders donatoru koji podržava rad Mreže CHRIS od osnivanja,  na ukazanom poverenju i podršci za realizaciju projekta „Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Srbiji“, kao i podršci za pripremu ovog izveštaja. Takođe, želimo da se posebno zahvalimo našim prijateljima i stručnim saradnicima na izradi ovog  izveštaja: Aleksandri Spasojević, Dijani Janković i Nikoli Kovačeviću.

Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji-Izveštaj i preporuke
Štampanje publikacije podržao je Civil Rights Defenders u okviru projekta “Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Srbiji“,a omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida.