Istraživanje stavova građana o javnom interesu u sadržajima lokalnih medija u Nišu

2254

Projektno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa je nov koncept u Srbiji. Uvedeno je pre nekoliko godina, nakon povlačenja države i lokalne samouprave iz vlasništva nad medijima, sa dvostrukim ciljem: da obezbedi produkciju medijskih sadržaja od javnog interesa u doba sveopšte komercijalizacije medija, i da pomogne medijima da se održe u vreme krize njihovih poslovnih modela, nastale preuzimanjem dobrog dela njihove informativne funkcije od strane društvenih mreža. Nekoliko godina je premalo da takav koncept zaživi na način na koji je zamišljen, naročito imajući u vidu da je reč o ideji koja nije odomaćena i sprovodi se u društvu koje nema razvijenu demokratsku praksu. Ipak, dovoljno je vremena proteklo za donošenje zaključaka o problemima u sprovođenju ovog koncepta i formulisanje predloga za njegovo unapređenje. Istraživanje koje je pred vama, realizovano u okviru projekta Odbora za ljudska prava Niš, ima za cilj da doprinese unapređenju jedne od ključnih karika u procesu finansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa u lokalnim medijima, uključivanju građana u definisanje i sprovođenje javnog interesa u medijima.


O istraživanju

Uključivanje građana u proces definisanja javnog interesa u medijima (kao i u drugim oblastima) nužan je preduslov da bi čitav postupak mogao da se smatra demokrastki legitimnim. Ono se može sprovesti na više načina, između ostalog: kroz javne rasprave, koje bi uključile predstavnike zainteresovane javnosti (medija, strukovnih udruženja, lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, kao i samih zainteresovanih građana), kroz istraživanja stavova građana, i kroz informativne kampanje kojima bi im se približio koncept o kojem je reč. Ovo istraživanje predstavlja jedan korak u tom smeru. Rađeno je uz skromne resurse i na terenu koji donekle predstavlja nepoznanicu, jer su istraživani stavovi o pitanju koje je relativno nepoznato javnosti. Istraživanje je urađeno u dve faze. Obavljeno je anketiranje građana na javnim mestima, relativno kratkom anketom od 14 pitanja. Anketa je imala za cilj da pruži osnovni uvid u to koliko su građani informisani o konkursnom sufinansiranju medijskih sadržaja u Nišu, kako ocenjuju izveštavanje u javnom interesu u lokalnim medijima, kao i koje teme smatraju važnim za javni interes. Nakon toga, organizovane su tri fokus grupe sa predstavnicima triju specifičnih zainteresovanih grupa (organizacije civilnog društva, organizacije osoba sa invaliditetom, i lokalni mediji), sa ciljem da se utvrdi da li postoje i kakve su specifičnosti u njihovim pogledima na ovu temu.


Preporuke za uključivanje građana u proces ostvarivanja javnog interesa u medijima

Istraživanje je pokazalo da većina anketiranih građana nema jasnu predstavu o lokalnim medijskim konkursima i javnom interesu u medijskim sadržajima. Zato se kao prvi zaključak nameće potreba za informativnom kampanjom kojom bi se građanima približio ovaj koncept. Takvu kampanju trebalo bi da sprovede lokalna samouprava, kao organizator medijskih konkursa. U slučaju da ona ne pokaže volju da uradi tako nešto na valjan i efikasan način, onda bi to mogle da učine organizacije civilnog društva, kao organizovani predstavnici interesa građana. Informisanje o ovom pitanju presudno je važno za smisleno uključivanje građana u proces sprovođenja konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa. Informisane građane moguće je u taj proces uključiti:

Direktno – kroz učešće u aktivnostima organizacija civilnog društva, koje su legitiman vid borbe građana za ostvarivanje i unapređenje njihovih prava. Takođe, građani se mogu i individualno uključiti u proces tako što će učestvovati u javnim raspravama, slati svoje predloge i primedbe odgovarajućim organima, razgovarati na tribinama i javnim skupovima.

Indirektno – preko reprezentativnih istraživanja, koja mogu da pokažu stavove lokalnog javnog mnenja. Rezultati istraživanja mogu biti važan izvor informacija lokalnoj samoupravi kao organizatoru konkursa, medijima koji treba da informišu u javnom interesu, kao i samim građanima i OCD za orijentaciju i osmišljavanje daljeg angažmana.

Informativne kampanje i javne rasprave bi svakako trebalo da organizuje lokalna samouprava, ali u tome mogu da se angažuju i organizacije civilnog društva. Javne rasprave koje organizuje lokalna samouprava ne smeju biti organizovane samo pro forme, već po jasnim i smislenim procedurama, u čemu može da im pomogne Mehanizam utvrđivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja na nivou lokalne samouprave, koji je izradilo Nezavisno udruženje novinara Srbije.

Uključivanje građana zavisi umnogome od aktivnosti organizacija civilnog društva, jer su one mehanizam preko kojeg građani ostvaruju svoje interese. Istraživanja stavova građana treba da budu sastavni deo procesa ostvarivanja javnog interesa u medijima. OCD treba da nastave sa istraživanjima stavova građana o medijskim konkursima i zastupanjem njihovih interesa u tom procesu.

Konačno, i lokalni mediji bi mogli da uključe građane (tj. svoje gledaoce, slušaoce i čitaoce) u formulisanje ideja koje će kandidovati na medijskim konkursima, kao i da jasno naznače šta je od njihovih medijskih sadržaja finansirano javnim novcem i da te sadržaje učine dostupnim i nakon emitovanja.

Projekat “InformisaNI” se realizuje u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ koji izvode Nezavisno udruženje novinara SrbijeBalkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“koji finansira Evropska unija.