Projekat „Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug Srbije“

821
Namera projekta je bila da doprinese izgradnji kapaciteta na jugu Srbije u razumevanju aktuelnih problema vezanih za pravosuđe i uključivanje novih snaga u bavljenje ovom temom. 

Tokom 2019. odabrano je 19 polaznika obuke, za koje su u Nišu organizovana predavanja, koja adresiraju tekuću problematiku pravosuđa. Selekcija polaznika izvršena je na osnovu sledećih kriterijuma: starosna dob do 33 godine, ravnomeran broj muškaraca i žena, zastupljenost polaznika iz svih pet okruga u kojima je koalicija aktivna; kao i zastupljenost zaposlenih u pravosuđu (sudstvu, tužilaštvu, advokaturi) i studenata završne godine pravnog fakulteta, novinara i NVO aktivista. Dakle, ideja je bila da u grupi, pored pravnika, budu i polaznici koji nisu pravnici, ali poseduju entuzijazam, zainteresovanost za aktivizam, sposobnost zagovaranja i komunikacije kroz medije i društvene mreže.

U oblikovanju kurikuluma je učestvovao čitav Programski savet koalicije. Za svako od predavanja četvoročlani tim koalicije je osmišljavao koncept predavanja (u dogovoru sa predavačem) i sastavljao brif u kojem je opisana problematika vezana za temu, teze teme, kratka biografija predavača i popis literature sa hiperlinkovima. Ovaj tim su činili:

 1. Dr Ivan Ilić, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu; Predsednik udruženja Iustitia iz Niša;
 2. Dejan Stamenković, sudija Višeg suda u Leskovcu;
 3. Sofija Mandić, CEPRIS;
 4. Mihajlo Čolak, koordinator programa Fondacije za otvoreno društvo;

(Ilić, Stamenković i Čolak su članovi Programskog saveta koalicije)

Održano je 16 predavanja, uz učešće 23 predavača, od kojih je polovina sa juga Srbije. Osam predavanja je održano u prostorijama koalicije, a osam preko Zoom platforme, usled epidemije Covid-19. Sva predavanja su bila medijski propraćena u saradnji sa medijskim partnerima, te su pripremljeni sledeći medijski sadržaji:

 • Četiri emisije pod nazivom ,,15 minuta“, na Južnim vestima u kojima su učestvovali predavači;
 • Dva medijska priloga, koje su pripremile Južne vesti;
 • Šesnaest medijskih priloga, koje su pripremile Info Vranjske;
 • Četiri intervjua na portalu Medijska kutija i jedan intervju u Dnevnom listu Danas;

Sva predavanja su nam poslužila da kroz lokalne medije otvorimo određenu temu u lokalu, a na kraju tekstova o predavanjima možete pogledati medijske izveštaje i priloge.

Predavanja : teme i predavači

Akciona istraživanja

Tokom 2020. i prvog kvartala 2021. sprovedna su tri istraživanja:

 • Istraživanje: Analiza rada disciplinskih organa i disciplinskih postupaka Advokatske komore Niš

Rad disciplinskih organa Advokatske komore Srbije (AKS) i organa advokatskih komora u njenom sastavu, kao i način sprovođenja i ishod disciplinskih postupaka skoro su potpuna nepoznanica. Nema objedinjenih i javno dostupnih podataka o broju podnetih disciplinskih prijava/predloga protiv advokata i advokatskih pripravnika, niti ima podataka o broju podnetih optužnica i vrsti povreda advokatskih dužnosti povodom kojih su optužnice podignute, kao ni o broju presuda i vrsti izrečenih disciplinskih mera. Iako su disciplinski tužioci i disciplinski sudovi dužni da o svom radu podnose skupštinama godišnje izveštaje, što oni i čine, ti izveštaji uglavnom nisu javno dostupni, a oni retki koji jesu, pružaju samo elementarne podatke o broju podnetih prijava/predloga i podignutih optužnica, odnosno o broju donetih presuda i postupaka koji su u toku.

Primena propisa o disciplinskoj odgovornosti advokata i advokatskih pripavnika nije bila predmet nezavisne naučne i stručne analize, tako da nedostaju saznanja o najčešćim povredama advokatskih dužnosti i ugleda advokature, o učestalosti disciplinskih postupaka, njihovoj efikasnosti i delotvornosti. Za pojedine slučajeve flagrantnog kršenja advokatske dužnosti i neetičkog ponašanja javnost saznaje iz medija, ali uglavnom izostaju informacije o reagovanju nadležnih organa i pravnom epilogu takvih slučajeva. Imajući u vidu ulogu advokature i nedostatak uvida u praksu disciplinskih oragana advokatskih komora, postojala je opravdana potreba da se sveobuhvatno i celovito istraže način rada disciplinskih oragana i rezultati sprovedenih disciplinskih postupaka.

kako je aktivnost Pravosudne baze jug usmerena na teritoriju juga Srbije, istraživanjem je obuhvaćena praksa disciplinskih organa Advokatske komore Niš (AKN). Cilj je bio sticanje uvida u razloge i učestalost podnošenja disciplinskih prijava/predloga i praksu disciplinskih organa AKN u procesu optuživanja, procesuiranja i sankcionisanja povreda advokatskih dužnosti i narušavanja ugleda advokature i sagledavanje stepena efikasnosti i delotvornosti sprovedenih disciplinskih postupaka, u svim fazama postupka. Dakle, cilj je sticanje uvida u praksu disciplinskog suda AKN i disciplinskog suda AKS, kao drugostepenog suda u procesuiranju slučajeva povrede advokatskih dužnosti i narušavanja ugleda advokature. Autor istraživanja je dr Nevena Petrušić, profesor Pravnog fakulteta u Nišu, kojoj su pomagali istraživači Bojana Arsenijević, asistent u nastavi na Pravnom fakultetu u Nišu i Katarina Momirović, pravnik iz Niša. Istraživanje je predstavljeno na onlajn konferenciji, održanoj u Nišu 1.3.2022. Link na tekst istraživanja, prezentaciju istraživanja i snimak događaja je dostupan u sekciji iznad.

 • Istraživanje: Utvrđivanje potreba organizacija civilnog društva za objavljivanje u otvorenom formatu podataka iz pravosuđa

Otvorene baze podataka daju mogućnost javnosti da se informišu ili istraže ono što ih zanima. Njihova najveća vrednost, pored lake dostupnosti, jeste (preovlađujući) kvalitet informacija. Govorimo o podacima iza kojih stoji država, njene institucije i njihove provere. Cilj istraživanja bio je utvrđivanje potreba udruženja i medija na jugu Srbije za objavljivanje podataka iz pravosuđa u otvorenom formatu. Oko 2/3 udruženja i medija koji su učestvovali u istraživanju imalo je potrebe u svom radu za podacima iz pravosuđa. Istraživački tim je predvodio autor istraživanja Ivan Grujić, direktor agencije Asocijacija, iz Leskovca. U radu na istraživanju su mu pomagali istraživači iz Niša, pravnice Milica Stanković i Jelena Videnović i novinar Info Vranjskih Mihajlo Stojković. U sastavljanju upitnika je učestvovao sociolog.

 • Istraživanje: Fenomen masovnih tužbi

Sredinom dvehiljaditih u pravosudnom sistemu Srbije pojavili su se masovni sudski parnični postupci, koji se u svakodnevnoj komunikaciji zovu “masovke”. Fenomen je veoma kompleksan i kroz njega se prelamaju pravni, finansijski i etički aspekti. Pravosuđe, država i državno pravobranilaštvo kao da su još uvek zatečeni ovim fenomenom, i ne nalaze odgovarajući odgovor, te se broj masovki rapidno povećava iz godine u godinu i doprinosi povećanju opterećenosti sudova, te time i povećanju dužine trajanja drugih predmeta usled opterećenosti sudova. Konačno, usled dosuđenih troškova ovi predmeti su veliko opterećenje za državni budžet. Autor istraživanja je dr Nebojša Stanković, advokat iz Niša, koji je predvodio tim istraživača koji su činili Milan Jovanović, sudijski pripravnik iz Niša, Lazar Jović, advokatski pripravnik iz Grdelice i Milivoje Zlatković, advokatski pripravnik iz Vranja.