Zanemarivanje OCD tokom izrade nacrta Plana razvoja Niša nedopustivo

2129

Nacionalna koalicija za decentralizaciju i njene članice iz Niša – Odbor za ljudska prava Niš, Proaktiv i Media i reform centar Niš zahtevaju da se ovakav Nacrt Plana razvoja Grada Niša za period 2021-2027 povuče sa javne rasprave i da se krene u proces izrade Plana, ovoga puta u skladu sa važećim zakonima i propisima, kao i međunarodnim standardima koje je Republika Srbija prihvatila, a koje obavezuju jedinice lokalne samouprave da sprovode transparentan i inkluzivan proces uključivanja civilnog društva u proces izrade strateških dokumenata.

Nakon što je gradonačelnica grada Niša Dragana Sotirovski 30.oktobra 2020. donela Rešenje o formiranju Koordinacionog tima za izradu Plana razvoja grada Niša za period 2021-2027, 20 organizacija civilnog društva (OCD) koje su podnele kandidaturu i bile izabrane da budu članovi tematskih radnih grupa u okviru izrade Plana razvoja, su očekivale da će postupak biti sproveden na transparentan i inkluzivan način, u skladu sa zakonskom obavezom organa jedinice lokalne samouprave (JLS). U potpunosti posvećeni osnovnim postulatima koji su naglašeni u samom predlogu Nacrta gde se navodi da se Plan razvoja grada ne može uspešno sprovoditi ukoliko ne budu uključena sva tri sektora: javni, civilni i privatni, ali i građani kao pojedinci, članovi radnih timova iz OCD bili su spremni da u skladu sa zakonom učestvuju na radnim sastancima gde bi aktivno radili na kreiranju elemenata Plana razvoja grada Niša za period 2021-2027.

Umesto toga, 14. decembra 2020. usledilo je  iznenađenje u vidu Poziva svim zainteresovanim strankama da daju svoje predloge, primedbe i sugestije na već završen Nacrt Plana razvoja grada Niša, a prethodno niko od predstavnika OCD u radnim grupama nije imao priliku da učestvuje u izradi tog dokumenta na zakonom propisan način. NKD je kontaktirala većinu članova OCD odabranih da budu deo tematskih radnih grupa i nema dokaza da je bilo koja od njih dala svoj konkretan doprinos u izradi ovakvog Nacrta.

Zašto je najvažniji dokument razvoja grada urađen uz očigledno zanemarivanje učešća OCD  koje su izabrane da učestvuju u izradi Plana na osnovu Javnog poziva OCD za podnošenje kandidature za članstvo u Tematskim radnim grupama?

Zabrinjava i pokušaj obmanjivanja javnosti kroz izjave, citiramo, „Koordinacioni tim, radne grupe i radni podtimovi okupili su veliki broj stručnjaka i eksperata u navedenim oblastima, koji su kroz veći broj radnih sastanaka formulisali nacrt Plana razvoja grada Niša za period 2021-2027“, kraj citata. Potrebno je da nadležni javno izađu sa podatkom koji je to „veći broj radnih sastanaka“ bio, kada su održani, koliko članova OCD je učestvovalo na njima, koji predlozi su tada dati od strane OCD, koji od njih su usvojeni, a koji nisu, naravno, uz detaljna obrazloženja za svaku odluku.

Osim toga, odluka o održavanju „javne rasprave“ u trajanju od samo tri dana je u suprotnosti sa Zakonom o državnoj upravi, koji propisuje rok za trajanje javne rasprave od minimum 20 dana. Izgovori da je potrebno pod hitno usvojiti Nacrt do kraja decembra 2020. godine nisu utemeljeni u činjenicama, jer je Centar za cirkularnu ekonomiju PKS 30. decembra 2019. izabran da implementira ovaj projekat, na osnovu Poziva za dostavljanje ponuda za pružanje specijalizovanih konsultantskih usluga u pripremnim radnjama za otpočinjanje procesa izrade Plana razvoja grada Niša 2021-2027 od 05. novembra 2019. Pitanje zašto proces izrade Nacrta nije započet na vreme, kako bi bilo vremena da se u skladu sa zakonom kreira ovaj najznačajniji planski dokument, nije moguće opravdati izborima i pandemijom korona virusa. Podsećamo da je izrada prošlog Plana razvoja, 2007. trajala više od godinu dana, i da je tada samo javna rasprava trajala duže nego što je trajala izrada ovog Plana, 2020.

Zbog legitimiteta ovog procesa, zahtevamo i odgovor na pitanje: Ko je odlučio da KLERP nema kapaciteta čak ni da razmatra prispele predloge, primedbe i sugestije, da sačini Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i isti dostavi Gradskom veću grada Niša zajedno sa konačnim Nacrtom Plana razvoja grada Niša za period od 2021 – 2027 na dalju nadležnost, već je za to bilo potrebno angažovati Centar za poslovnu i inovacionu podršku, čiji je vlasnik Miloš Milovančević,  bivši potpredsednik Gradskog odbora SNS, optužen za krivično delo zloupotrebe službenog položaja?

Ovakvo sprovođenje javne rasprave za izradu Plana razvoja grada Niša za period od 2021.-2027, je u suprotnosti sa Zakonom o državnoj upravi, Zakonom o potvrđivanju Dodatnog protokola Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, važećom Strategijom reforme javne uprave, pratećim Akcionim planovima, međunarodnim standardima i postavkama koje je Republika Srbija prihvatila u procesu pridruživanja u okviru Poglavlja 23 i 24.

Primedbe i pitanja navedena u saopštenju, Nacionalna koalicija za decentralizaciju uputila je Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte Grada Niša. O njihovom odgovoru i daljim koracima blagovremeno ćemo obaveštavati javnost.

NACIONALNA KOALICIJA ZA DECENTRALIZACIJU
ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA NIŠ
PROAKTIV
MEDIA I REFORM CENTAR

Saopštenje za javnost, Zanemarivanje OCD tokom izrade nacrta Plana razvoja Niša nedopustivo