Pravosudne politike i medijske slobode

2175
Foto:Pixabay

Već nekoliko godina primetan je rast različitih načina pritisaka na novinare i medije. To nisu samo direktni napadi na novinare, na njihov fizički integritet već su to latentni pritisci koji u velikom broju slučajeva utiču na sam rad novinara i dovode do autocenzure a u širem kontekstu i do ugrožavanja medijskih sloboda. Jedan od načina kako se vrše pritisci na medije i novinare a koji su se istakli poslednjih nekoliko godine su pritisci kroz sudske postupke. Protiv medija i novinara mogu se voditi dve vrste postupka. Sa jedne strane imamo parnične postupke za naknadu štete zbog povrede ugleda i časti u vezi sa objavljivanjem informacija u medijima. Dok sa druge strane imamo krivične postupke koji se mogu voditi protiv novinara kao i protiv drugih građana zbog određenih krivičnih dela. To su uglavnom krivična dela iz oblasti krivičnih dela protiv časti i ugleda, koja se gone po privatnoj tužbi

Za potrebe realizacije predavanja u okviru Obuke za praćenje reforme pravosuđa iskorišćena su istraživanja i analize nastale u okviru projekta  Pravosudne politike i medijske slobode  Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Navedena istraživanja možete preuzeti na sledećim linkovima:

Pravosudne politike i medijske slobode (Analiza krivičnih predmeta) – Omer Hadžiomerović

Pravosudne politike i medijske slobode (Analiza parničnih predmeta) – Vida Petrović Škero

Sloboda medija i pritisci na medije i novinare – Marija Vukasović

 

Glavni cilj obuke je unapređenje postojećih i izgradnja novih kapaciteta za praćenje i angažman u oblasti vladavine prava sa naročitim fokusom na reformu pravosuđa, i sastavni je deo projekta ,,Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug Srbije,, koji realizuju Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i Odbor za ljudska prava Niš. #PravosudnabaZAjug