Evropski sud za ljudska prava i Evropska konvencija o ljudskim pravima: značaj i primena prava pred domaćim pravosuđem

6

Sedmo predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održao je mr Dušan Ignjatović, advokat iz Beograda i pravni ekspert u oblasti ljudskih prava. Naziv predavanja je Evropski sud za ljudska prava i Evropska konvencija o ljudskim pravima: značaj i primena prava pred domaćim pravosuđem.

Tokom predavanja je bilo reči o sadržini i značaju Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i o organizaciji i postupku pred Sudom. Centralni deo predavanja posvećen je tekovini dosadašnje prakse Suda i uticaju Konvencije i prakse suda na legislativu država i na nacionalnu sudsku praksu. Takođe je bilo reči o vođenju postupka pred Sudom, iz ugla advokature, kao i o značaju izvršenja presuda Suda. Predavač se osvrnuo na dosadašnju tekovinu prakse Suda, na aktuelno stanje (naročito po pitanju velikog broja odbačenih predstavki), te se razgovaralo o budućnosti Suda i Evropskog prava ljudskih prava, uopšte. Razgovaralo se i o tome zašto domaće sudije u nedovoljnoj meri primenjuju pravo ECHR i ECtHR. 

Gospodin Ignjatović je ukazao da je skeptičan kada su u pitanju brza rešenja i da intelektualci uvek treba da se bore protiv brzih rešenja. Takođe je istakao da zatvor bez mogućnosti pomilovanja nije dobro rešenje, jer se tako isključuje mogućnost prevaspitanja, te je time doveo u pitanje svrsishodnost doživotne robije. 

Predavanje je realizovano uz podršku Fondacije za otvoreno društvo