Učešće građana u donošenju odluka-ProklamovanoVsRealnost

7
Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovala je 17.01.2024. u prostorijama Mreže CHRIS u Nišu okrugli sto pod nazivom  ,,Učešće građana u donošenju odluka-ProklamovanoVsRealnost”.

Cilj okruglog stola bio je je informisanje javnosti, prvenstveno organizacija civilnog društva o rezultatima istraživanja o uključivanju građana u procese donošenja odluka i javnih politika u Nišu za period 2021-2023., kao  i preporukama za unapređenje samog procesa građanske participacije. Takođe, još jedan od ciljeva bio je pokretanje  javnog dijaloga o ključnim izazovima i mogućim pravcima daljeg unapređenja lokalnog pravnog okvira i praksi, a u cilju  unapređenja procesa donošenja odluka na lokalnom nivou. 

Uvodničari na okruglom stolu bili su:

  • Dragan Đorđević, Mreža Odbora CHRIS
  • Maja Kamenov, Mreža Odbora CHRIS
  • Danijel Dašić, građanski aktivista

Na okruglom stolu  su predstavljeni rezultati monitoringa uključivanja građana. Istraživači su tokom 2,5 godine pratili proaktivnost javnih uprava u navedenim gradovima a ono što je zajedničko je to da svim lokalnim samoupravama neostaje uključivanje građana u rane faze konsultacije pri izradi planskih dokumenata, odluka i javnih politika, dobra komunikacija sa građanima i uključivanje lokalnih organizacija u radna tela koja prate primenu i vrše evaluaciju planskih dokumenata i javnih politika na lokalnom nivou.

Učešće građana u donošenju odluka-ProklamovanoVsRealnost – javna debata u Nišu
Koliko građani učestvuju u kreiranju javnih politika – Produkcija Romaworld

Organizaciju okruglog stola  podržao je Civil Rights Defenders u okviru projekta ,,Primena Alternativnih sankcija u Srbiji,, ,a omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida.