Građanski Alarm – konsultacije sa predstavnicima civilnog društva

30
Tokom februara meseca u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš, projektni tim Odbora je organizovao dve fokus grupe sa predstavnicima organizacija civilnog društva i ranjivih društvenih grupa.

Dve fokus grupe sa ukupno 12. i 13. februara 2024. godine na kojima je učestvovalo ukupno dvanaest predstavnika organizacija civilnog društva i ranjivih društvenih grupa iz Niša. Fokus grupe su deo konsultativnog procesa i istraživanja koje se sprovodi u okviru projekta Građanski Alarm, a u cilju prikupljanja i kreiranja  preporuka na iskustvima zasnovanih stavova i procena navedenih aktera u odnosu konkursno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa, koje od 2015. godine sprovodi grad Niš, kao i neke od pet gradskih opština.

Ono što je zapaženo prilikom realizacije fokus grupa je da su predstavnici  različitih društvenih aktera imala istovetna zapažanja i preporuke, kada je u pitanju uključivanje građana u proces realizacije konkursnog sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa u Nišu. Takođe, predstavnici navedenih ciljnih grupa konsultativnog procesa, iako predstavljaju različite grupe građana sa različitim prioritetima, jasno su mapirali značaj javnog informisanja i kandidovali neke predloge tema koje jasno pokazuju potrebe za nedostajućim medijskim sadržajima od javnog interesa. 

Opšti cilj projekta Građanski alarm je doprinos unapređenju  javnog informisanja na lokalnom nivou u cilju zaštite javnog interesa i  prava građana. Kroz projekat koji se realizuje od septembra 2023. do kraja maja 2024, planiramo da aktivno uključimo organizacije civilnog društva  u procese konkursnog sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa, definisanje predloga tema, kao i da pokrenemo   javni dijalog o značaju  javnog informisanja na lokalnom nivou. Na osnovu monitoringa petogodišnjeg ciklusa sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa i konsultativnog procesa koji će uključiti predstavnike civilnog društva, medija i javne uprave grada Niša i gradskih opština pripremićemo Izveštaj sa preporukama na osnovu kojeg ćemo pokrenuti javni dijalog u cilju unapređenja sistema konkursnog sufinasiranja i povećamo uticaj građana na javno informisanje na lokalnom nivou.

Realizaciju projekta Građanski Alarm podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji – Europe ASAP“.