Unapređenje primene Alternativnih sankcija kroz izmene zakona

9
Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovala je 29.01.2024. u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu okrugli sto pod nazivom ,,Unapređenje primene Alternativnih sankcija kroz izmene zakona”.

Ciljevi okruglog stola  bili su  informisanje  stručne javnosti sa Predlozima zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera,  koje je pripremio pravni tim Odbora za ljudska prava Valjevo/kancelarije Mreže CHRIS u Valjevu, kao  i pokretanje  dijaloga o ključnim izazovima i mogućim pravcima daljeg unapređenja pravnog okvira, a u cilju daljeg razvoja  sistema Alternativnih sankcija u Republici Srbiji. 

U uvodnim izlaganjima, Dragan Đorđević, coordinator Mreže odbora CHRIS je istakao potrebu da se javna debata  o unapređenju sistema vanzavodskih sankcija i mera pokrene  u javnom prostoru,  a pre svega da se kandiduje kao tema unutar stručne javnosti u Srbiji. Maja Kamenov, pravnica Mreže odbora CHRIS je prezentovala  sadržaj dva predloga za izmene i dopune Krivičnog zakonika i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera. Dr Ivan Ilić, professor Pravnog fakulteta u Nišu je posebno naglasio značaj kontinuiranog unapređenja pravnog  okvira u Srbiji prvi preduslov za dalje  unapređenje ljudskih prava i sloboda.

U diskusiji koja je usledila nakon uvodnih izlaganja, akcenat je stavljen na kaznu kućnog zatvora, uslove izricanja i sprovođenja, izazove za rad Povereničke službe a neki  od zaključaka koji su proistekli iz diskusije su: veća uloga medija u promovisanju pozitivnih primera akternativnih sakcija i mera, analitičko izveštavanje, saradnja svih aktera u sprovođenju sistemu alternativnih sankcija, veće angažovanje lokalnih samouprava, kao i edukacija građana i opšte javnosti o predsnostima  primene alternativnih sankcija i mera.

Predloge navedenih zakona možete preuzeti u nastavku:

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog Zakonika

Predlog Zakona o izmenama i dopunama vanzavodskih sankcija i mera

Odbor za ljudska prava: Zatvori u Srbiji prepuni, potrebna veća primena alternativnih meraFilip Petković Mediareform.rs

Organizaciju okruglog stola  podržao je Civil Rights Defenders u okviru projekta ,,Primena Alternativnih sankcija u Srbiji,, a omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida