See U in EU

18
Projekat finansira: Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji;
Projekat sprovodi: Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Proaktiv, Odbor za ljudska prava Niš;
Trajanje projekta: Januar 2024. – Decembar 2026. (36 meseci)

Projekat „See You in EU“, koji sprovodi Nacionalna Koalicija za Decentralizaciju (NKD) u partnerstvu sa organizacijama Proaktiv i Odbor za ljudska prava Niš, ima za cilj da osnaži civilno društvo, da podršku u jačanju i još važnije zadržavanje mladih na lokalu, kao i rad na uzajamnom podizanju kapaciteta ovih grupacija sa svojim lokalnim samoupravama. Lokalne samouprave u fokusu se teritorijalno nalaze na jugu Srbije i to konkretnije u Nišavskom, Pirotkom, Jablaničkom i Pčinjskom upravnom okrugu.

Fokusiran na procese EU integracije, projekat teži da ukaže na značaj i uticaj ovog procesa na svakodnevni život i razvoj lokalnih zajednica. Jedan od glavnih fokusa projekta uključuje jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, obrazovanje mladih o demokratskim vrednostima i aktivnom građanstvu (ono što nazivamo aktivizmom), te i unapređenje saradnje između građana i lokalnih vlasti. Projekat predstavlja odgovor na socio-ekonomske izazove, globalnu političku nestabilnost i ograničeno učešće građana u odlučivanju, težeci ka izgradnji inkluzivnijih, demokratskih i prosperitetnijih zajednica u skladu sa vrednostima EU.

Ovaj projekat obuhvata niz aktivnosti usmerenih na podsticanje demokratskih procesa u lokalnim zajednicama, unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva za implementaciju projekata vezanih za osnovne vrednosti EU ali i univerzalne ljudske vrednosti, pa i angažovanje mladih u političkim procesima koji se tiču njih samih, kao i većoj involviranosti mladih u javnom životu na lokalu.

Kroz različite obrazovne, zagovaračke i participativne aktivnosti, „See You in EU“ projekt ima za cilj da ojača ulogu civilnog društva u procesu EU integracije, te da promoviše aktivno građanstvo i uključivanje građana u procese donošenja odluka.

Zašto želimo da se bavimo ovom temom?

Naša motivacija za angažovanje u projektu „See You in EU“ proizilazi iz želje da se suočimo sa izazovima i predrasudama koje su proistekle iz evroskepticizma, te da građanima približimo vrednosti EU kao univerzalne vrednosti koje su već bliske samim građanima i koje inače gaje. Cilj nam je da kroz ovaj projekat demonstriramo kako su vrednosti EU, poput demokratije, ljudskih prava, solidarnosti i jednakosti, zapravo vrednosti koje i građani Srbije teže da usvoje i promovišu u svojim zajednicama. Verujemo da je razbijanje stigme i nedoumica o EU jedan od ključnih koraka ka izgradnji jačih i otpornijih demokratskih društava.

Kroz „See You in EU“ projekt, želimo da stvorimo okruženje u kojem građani razumeju i cene vrednosti EU, shvatajući da su te vrednosti u suštini odraz onoga što i sami teže. Projekat je usmeren na pružanju jasne slike o tome kako EU integracije mogu unaprediti kvalitet života u lokalnim zajednicama. Uključivanjem mladih, OCD i lokalnih samouprava, težimo da stvorimo platformu za dijalog, razmenu ideja i zajedničko delovanje koje će doprineti demokratskom razvoju i povezivanju lokalnih zajednica sa širim evropskim procesima. Naš angažman u ovom projektu odražava duboko uverenje da su evropske vrednosti ključne za izgradnju snažnijih, pravednijih i naprednijih društava.