Prilozi CHRIN-a i PBJ uvršteni u Knjigu preporuka NKEU za 2023

84

Objavljen je sažetak Knjige preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za 2023. godinu. U sklopu odeljka Radna grupa za poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava, u knjigu preporuka su uvrštena i dva priloga/preporuke, koje je su formulisali Odbor za ljudska prava Niš (CHRIN) i koalicija Pravosudna baza jug (PBJ).

Naše preporuke se odnose na:

otvorene podatke u pravosuđu – preporuka 1.8 koja glasi: Ministarstvo pravde da počne sa organizovanjem javnih konsultacija o otvorenim podacima u pravosuđu. Potrebno je usvojiti zakonski okvir za objavljivanje što većeg broja obezličenih podataka iz sudskih odluka u otvorenom formatu, a u projekte međunarodne razvojne pomoći i vladine projekte uvesti pravilo da se javni podaci objavljuju i u otvorenom formatu (EU merilo iz Akcionog plana za Poglavlje 23: 1.3.4).

suzbijanje masovnih tužbi – preporuka 1.9 koja glasi: Što je pre moguće, nastaviti sa izradom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, uključiti preporuke OCD-a, posebno one koje se odnose na suzbijanje masovnih tužbi. Nakon dopune postojećeg nacrta zakona, organizovati javnu raspravu i staviti zakon u skupštinsku proceduru usvajanja (EU merilo iz Akcionog plana za Poglavlje 23: 1.3.6).