Prepreke u pristupu pravdi

5

Jedanaesto predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održali su dr Nevena Petrušić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu i Dragan Đorđević, predsednik Odbora za ljudska prava Niš. Naziv predavanja je Prepreke u pristupu pravdi. 

Ustav Srbije svakom građaninu garantuje pravo na pravično suđenje – svako ima pravo da se na nezavisan, nepristrasan i zakonom već ustanovljen sud, pravično i u razumnom roku, javno raspravi i odluči o njegovim pravima i obavezama, osnovanosti sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka, kao i o optužbama protiv njega. Pristup pravdi ne može se smatrati delotvornim ako građani, naročito pripadnici marginalizovanih i socijalno isključenih grupa, ne poznaju svoja prava, ako strahuju od pravosudnog sistema, ako im on nije finansijski pristupačan, ako se u njemu teško snalaze, zbog njegove kompleksnosti, nepoznavanja jezika i dr. Mogućnost pristupa pravdi zavisi od mnogih faktora, ali je od primarne važnosti postojanje delotvornog sistema pravne pomoći, koji obezbeđuje pružanje pravne pomoći, besplatno ili po smanjenim troškovima, svima kojima je takva pomoć potrebna, a koji nisu u stanju da je plate. 

Na ovom predavanju se razgovaralo o sledećem: 

  • Koje su ključne prepreke u pristupu pravdi u Srbiji 
  • da li je sistem pružanja besplatne pravne pomoći adekvatan (pravo na besplatnu pravnu pomoć i oslobađanje od plaćanja troškova postupka u krivičnom, parničnom i upravnom postupku);dok ukupan broj korisnika ovog sistema nije javno dostupan 
  • kakva je uloga advokata i da li postoji prostor za udruženja građana i pravne klinike u pružanju pravne pomoći 
  • kakav je postupak odobravanja besplatne pravne pomoći i ko vodi glavnu reč 

Na predavanju se razgovaralo i o zloupotrebi procesnih ovlašćenja u kontekstu prava na suđenje u razumnom roku.  

Predavanje je realizovano uz podršku Fondacije za otvoreno društvo