Mi to nećemo – aktivnosti projekta

2261

Korupcija kao pojava, prisutna je u Srbiji u svim oblastima života, kao posledica prethodnih sistema, u kojima se gotovo podrazumevalo da je potrebno nekoga podmititi, ne bi li se tako završio određeni posao. Mito i korupcija! To su danas poznate reči koje se nalaze u iskustvu svih, ali o njima samo mali broj ljudi dovoljno zna. Korupcija kao društveno štetna pojava zadire u socijalpsihološke, pravne i kulturološke aspekte svakog društva. Kod nas je ona uglavnom kulturološki uslovljena, jer je stvoren pogodan kulturni milje u kome se smatra da je društveno prihvatljivo dati poklon ili obećanje u cilju da se zauzvrat dobije određena usluga. Pojedinac, nažalost, ne može sam da se izbori sa tom društvenom uslovljenošću. U prelomnim životnim trenutcima, suočen sa nemogućnošću da zaštiti život, zdravlje ili neko drugo dobro, što bi u normalnim društvenim okolnostima inače mogao, on putem podmićivanja preduzima ono što realno jedino i može da učini kako bi ostvario svoj interes. Dajući mito, građanin se samo priklanja opšte prihvaćenom standardu da je podmićivanje opravdano, i to i u situacijama kada se tome duboko u sebi protivi. Takva kulturološka matrica dovela je do toga da se korupcija u našem društvu proširila do nepodnošljive mere. Projekat MI TO nećemo ima za cilj da skrene pažnju na pojavu korupcije, usmeravajući se na postojanje problema koji je moguće, pre svega ublažiti, a ponegde i rešiti. Višeslojna kampanja, sa nekoliko nivoa aktivnosti, kakvu predviđa projekat, ima za cilj da utiče na svest ljudi, kako bi o ovoj pojavi počeli da razmišljaju na drugačiji način, što bi trebalo da rezultira i promenom njihovog dosadašnjeg ponašanja. Kampanja je i dovoljna opomena i podsećanje da korupcija nije normalna pojava, već bolest društva koju treba iskoreniti, ali i da je za to potrebna saradnja svakog pojedinca.

Aktivnosti koje su sprovedene u okviru kampanje:

– Anketiranje građana
Pitali smo građane gde je korupcija najprisutnija, koje su institucije najkorumpiranije, ko su najkorumpiraniji ljudi, da li su sami građani učestvovali u primanju i davanju mita…

– Antikorupcijski telefon
U okviru kancelarija besplatne pravne pomoći CHRIS-a aktivirali smo telefone na koje građani mogu da prijave slučajeve korupcije. Iz dana u dan prikupljamo informacije koje će biti prezentovane javnosti i nadležnim organima…

– TV spotovi
Spotove sa osnovnim elementima kampanje i sloganom MI TO nećemo emitovale su lokalne TV stanice u svih pet gradova CHRIS-a, nekoliko puta dnevno u svojim udarnim terminima…

– Bilbordi
Bilborde sa porukom MI TO nećemo i logom kampanje postavili smo na najprometnijim mestima u gradovima CHRIS mreže.

– Štampani materijal
Plakati, nalepnice, rezervacione kartice i uputstvo protiv korupcije sadrže moto kampanje uz pet elemenata (pet novinarskih pitanja: ko?, šta?, gde?, kada?, kako?) kojima se igrom reči, skreće pažnja javnosti na problem korupcije. Na ovaj način želeli smo da posebnu poruku pošaljemo i medijima, kako bi se i oni aktivnije pozabavili ovom temom. Uputstvo, u formi brošure (podelili smo ukupno 12000), sadrži kratke antikorupcijske savete sa pozivanjem na određene zakonske posledice.

-Paket Mitom protiv Mita
Paketiće smo, na organizovanim performansima, delili građanima ispred ustanova koje građani najviše i najčešće vezuju za pojavu korupcije (Palata pravde, Dom zdravlja, Policija,…). Svaki paketić (papirna vrećica od običnog papira) sadržao je olovku sa sloganom kampanje, notes, razglednicu – dopisnicu na kojoj su građani imali prilike da upišu slučaj korupcije i pošalju je na adresu lokalnih Odbora.

Smatramo da će ovaj projekat probuditi interesovanje javnosti za problem korupcije u našem društvu, kao i da će proizvesti promenu svesti kod građana o ovoj pojavi, ali i da stvori široki front ljudi koji će u svojim mikrookruženjima delovati preventivno, pod uticajem kampanje i to ne samo u vreme njenog trajanja. To bi stvorilo uslove za stvaranje drugačijih vrednosnih kriterijuma, što verujemo da će rezultirati u mnogim slučajevima, trajnim opredeljenjem za život bez korupcije.

Blic

Mitom protiv mita

Mi to nećemo