Građanski Alarm – konsultacije sa predstavnicima medija

11
U prostorijama Odbora za ljudska prava 01.marta organizovana je fokus grupa sa predstavnicima medija iz Niša, kao jedan od segmenata konsultativnog procesa i istraživanja koje se sprovodi u okviru projekta Građanski Alarm. 

Ono što je zapaženo prilikom realizacije svih fokus grupa je da su predstavnici tri različita društvena aktera imala istovetna zapažanja i preporuke, kada je u pitanju uključivanje građana u proces realizacije konkursnog sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa u Nišu. Posebno je bilo važno čuti mišljenje predstavnika medija o projektnom sufinansiranju generalno, potrebi uključivanja građana i načinima na koji to može da doprinese kako unapređenju procesa sufinansiranja tako i kvalitetu javnog informisanja u Nišu. Fokus grupu je facilitirao stručni saradnika na projektu Ivan Grujić.

Fokus grupe su deo konsultativnog procesa i istraživanja koje se sprovodi u okviru projekta Građanski Alarm, a u cilju prikupljanja i kreiranja preporuka na iskustvima zasnovanih stavova i procena navedenih aktera u odnosu na konkursno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa, koje od 2015. godine sprovodi grad Niš, kao i neke od pet gradskih opština.

Na osnovu monitoringa petogodišnjeg ciklusa sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa i konsultativnog procesa koji će uključiti predstavnike civilnog društva, medija i javne uprave grada Niša i gradskih opština pripremićemo Izveštaj sa preporukama na osnovu kojeg ćemo pokrenuti javni dijalog u cilju unapređenja sistema konkursnog sufinasiranja i povećamo uticaj građana na javno informisanje na lokalnom nivou.

Realizaciju projekta Građanski Alarm podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji – Europe ASAP“.

 

Redakcija TV Zona Plus, petak 1. Mart, 2024