Saopštenje Zaštitnika građana grada Niša

2052

Zaštitnik građana Niša Dobrila Zdravković je, na osnovu saznanja sa tribine koja je održana sa Udruženjima i organizacijama invalida grada Niša, sa sastanka Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom i okruglog stola „Uklonimo barijere – jednakost za sve“ u organizaciji NVO Odbora za ljudska prava Niš, kao i na osnovu neposrednog uvida i kontakta sa udruženjima invalida i njihovim članovima, došla do sledećeg zaključka:

– da se invalidi, kao posebno osetljiva kategorija građana sreću sa brojnim problemima koji se tiču svih statusnih pitanja, kako njihovih lično, tako i članova njihovih porodica, a posebno u delu uklanjanja arhitektonskih barijera;
– da je jedan deo njihovih problema uzrokovan nepravilnim postupanjem ili nepostupanjem određenih Uprava grada, preduzeća i javnih službi, koje u okviru svojih delatnosti donose i sprovode odluke, odlučuju o pravima, primenjuju propise, vrše izvođenje građevinskih i ostalih radova, koji se tiču ove kategorije građana;
– da postojeći Zakon svojim odredbama uređuje prava invalida, način njihovog ostvarivanja i merila i standarde po kojima se mora postupati, međutim, veoma često dolazi do nepoštovanja i odstupanja od zakonske regulative, što ne doprinosi ustanovljavanju pravila o jednakosti svih u okviru nejednakih – različitih mogućnosti.

Kao organ koji je samostalan, nezavisan i nepristrasan u svom radu, a u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim čl. 2., 7 i 10 Odluke o građanskom braonicu (Sl. grada Niša 05/2005), Zaštitnik građana je uputio načelnicima Uprava i direktorima javnih preduzeća grada Niša sledeće mišljenje:

– da nije potreban veliki napor lokalne samouprave i njenih organa za poboljšanje statusa i položaja invalidnih lica, udruženja i organizacija invalida i za umanjenje njihovih problema, posebno u uklanjanju arhitektonskih barijera, što bi nesumljivo doprinelo uzajamnom osećanju solidarnosti i podrške;
– da bi se samim poštovanjem i neposrednim sprovođenjem zakona u pogledu pristupačnosti fizičkoj sredini, javnim sadržajima, odnosno objektima javne namene (školama, bolnicama, poštama, bankama, ustanovama kulture, saobraćajnicama, prevozu i prevoznim sredstvima…), postavljanjem propisane signalizacije, obezbeđenjem adekvatnih parking mesta, prenebregle posledice koje su nesagledive ne toliko kroz materijalna ulaganja za dovođenje – vraćanje u zakonske okvire, već kroz socijalnu nesigurnost i osećaj nemoći i neravnopravnosti ove kategorije naših sugrađana.

U smislu napred navedenog, Zaštitnik građana apelovao je na načelnike i direktore da upoznaju zaposlene u njihovoj upravi, javnoj službi, javnom preduzeću sa ovim obraćanjem, kako bi u granicama svojih ovlašćenja izričito primenjivali odredbe zakona, u cilju uklanjanja arhitektonskih barijera na objektima – posebno objektima organa javne vlasti, kao i saobraćajnicama, da bi oni postali pristupačni i dostupni i osobama sa invaliditetom.

Zaštitnik građana
Dobrila Zdravković