Mreža pravne pomoći CHRIS-YUCOM

2087

CHRIS-ova Mreža pravne pomoći koja je samo utoku 2002. godine obradila više od 800 predmeta i pružila pravnu pomoć u više od 1200 slučajeva, redefinisana je u svetlu novih okolnosti. Bilo je neophodno pronači način za efikasnije delovanje u postojećim uslovima i izgraditi model za dugotrajnije angažovanje u domenu zaštite ljudskih prava. YUCOM-ova Kancelarija pravne pomoći ima dobru saradnju i bliske logističke i funkcionalne odnose sa Mrežom Odbora za ljudska prava – CHRIS. YUCOM i CHRIS će sada formirati “Mrežu pravne pomoći” koja na jedinstven način objedinjuje ciljeve obe partnerske organizacije, uz podršku Švedskog helsinškog odbora za ljudska prava.

Glavna ideja je decentralizacija već uspešnog modela i uvođenje dodatne obuke za pravne zastupnike, kao i nastavak zastupanja i lobiranja. Formiranje i obuka timova pravnika/advokata koji se bave slučajevima povrede ljudskih prava širom Srbije (potencijalno sedam opština), a koji bi bili osposobljeni za pružanje besplatne pravne pomoći, davanje pravnih saveta i eventualno zastupanje pred sudovima i/ili odgovarajućim državnim institucijama. Mreža pravne pomoći će, kroz slučajeve koji se budu prijavljivali, dobiti i podatke o tzv. “access to justice” (realizacije prava) kao i o problemima koji postoje u zakonodavstvu. To će biti odlični indikatori potrebe za vođenjem kampanja za izmenu i dopunu postojećih, ili usvajanje novih zakona. Suštinski, najznačajniji pravni problem je inkompatibilnost postojećih zakona sa evropskim i međunarodnim standardima, kao i inkompatibilnost, pa čak i stvarni konflikt srpske legislative sa federalnom.

Ovo otvara put oficijelnim interpretacijama koje nisu ni u interesu građana, ni u interesu pravne stabilnosti sistema. Shodno tome, u svakodnevnom sprovođenju zakona, sada je omogućena dominacija političkih, umesto pravnih faktora. Dugoročni cilj ovog projekta je promocija i zaštita ljudskih prava, u skladu sa najvišim međunarodnim pravnim i profesionalnim standardima. Ideja ovog projekta je i stvaranje kvalifikovanog kadra za odbranu ljudskih prava i priprema Srbije za buduću evropsku integraciju.