Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova

2122

(“Sl. glasnik RS”, br. 125/2004)

Član 2
Kolektivnim radnim sporom, u smislu ovog zakona, smatra se spor povodom zaključivanja, izmena i dopuna ili primene kolektivnog ugovora, ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i štrajk (u daljem tekstu: kolektivni spor).
Stranom u kolektivnom sporu, u smislu ovog zakona, smatraju se učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: strana u sporu).

Član 3

Individualnim radnim sporom, u smislu ovog zakona, smatra se spor povodom otkaza ugovora o radu i isplate minimalne zarade (u daljem tekstu: individualni spor).
Stranom u individualnom sporu, u smislu ovog zakona, smatra se zaposleni i poslodavac (u daljem tekstu: strana u sporu).

Zakon o mirnom resavanju radnih sporova