Reforma sistema pravne pomoći

2143

Dnevni list Danas – dodatak pravoplus, 23. jun 2005

Pored ostalih oblasti koje u sektoru pravosuđa čekaju nova reformska rešenja, obezbeđivanje efikasnog pristupa pravdi za sve predstavlja veliki posao za državne organe.

Pravo na pravnu pomoć odavno je priznato kao jedno od ljudskih prava i kao takvo veoma se pažljivo štiti u praksi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Odnedavno, ovoj temi značajnu pažnju poklanjaju i tela Evropske unije. Podizanje nivoa pružanja usluga pravne pomoći, uz implementaciju najviših standarda u nacionalne pravne sisteme država članica, ostaje jedan od prioriteta zakonodavne politike EU. Najzad, ogromna većina evropskih zemalja u tranziciji okončala je proces reforme, po pravilu, zastarelih, neefikasnih i nepravičnih sistema pružanja pravne pomoći. Srbija ovaj proces nije praktično ni otpočela.
Ministarstvo pravde je u toku 2005. godine oformilo radnu grupu za izradu Nacrta zakona o pravnoj pomoći. U krug onih koji su pozvani da formulišu nova pravila do sada nisu uvrštene sudije, ali ni predstavnici civilnog društva koji već više od deset godina efikasno pružaju pravnu pomoć pojedincima, uglavnom u oblasti zaštite ljudskih prava. S druge strane, pravni stručnjaci Centra za unapređivanje pravnih studija (CUPS) iz Beograda najavljuju za septembar ove godine objavljivanje modela zakona o pravnoj pomoći. Cilj autora modela jeste da ponude alternativna rešenja i da na kreativan način doprinesu reformi sistema pravne pomoći u zemlji.

Objavljivanje dodatka Danas pravoplus posvećenog pravnoj pomoći, ne bi bilo moguće bez velikodušne pomoći Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava.
Redakcija dodatka se srdačno zahvaljuje.

Preuzmite sledeće fajlove:

Dnevni list Danas – dodatak pravoplus 23. jun 2005