Otvoreni podaci

2094

Šesnaesto predavanje  u okviru  Obuke za praćenje reforme pravosuđa  održano je  29. juna 2020. godine. Polaznici/ce obuke, sudski, tužilački i advokatski pripravnici i pomoćnici, studenti završnih godina pravnog fakulteta, novinari i aktivisti organizacija civilnog društva iz Niša, Vranja, Leskovca i Pirota imali su priliku da čuju predavanje i razgovaraju sa Ivanom Grujićem, pravnikom i konslutantom organizacija ciivlnog društva. Ovo predavanjem je završena Obuka.

“Otvoreni podaci” su koncept dostupnosti podataka tako da bilo ko može slobodno da ih koristi i ponovo objavljuje, bez ograničenja od strane autora, ili drugih kontrolnih mehanizama. Iako sam koncept nije nov, pojam “otvoreni podaci” primenjuje se od 2008. godine i dobija na aktuelnosti nakon inicijative pojedinih država da otvore svoje podatke. Samo javno dostupni podaci mogu biti objavljeni u formi otvorenih podataka. Otvoreni podaci ne mogu biti podaci o ličnosti, klasifikovani (tajni) podaci i podaci zaštićeni autorskim pravima.

EU je usvojila 2003. godine PSI Direktivu o ponovnoj upotrebi informacija iz javnog sektora. Na osnovu Direktive, Republika Srbija usvojila je Zakon o elektronskoj upravi 2018. godine kojim su otvoreni podaci definisani kao: „podaci koji su dostupni za ponovnu upotrebu, zajedno sa metapodacima, u mašinski čitljivom i otvorenom obliku“ (član 4). Međutim, i pre 2018. nisu postojale zakonske prepreke da se javni podaci objave u formi otvorenih podataka. Neke institucije su pre usvajanja zakona objavili javno dostupne podatke u formi otvorenih podataka. Jedna od prvih bilo je Ministarstvo prosvete. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je 2016. depersonalizovao i objavio podatke. Zakonom o elektronskoj upravi uvedena je mogućnost podnošenja zahteva za ponovnu upotrebu podataka u komercijalne, ili nekomercijalne svrhe. Portal otvorenih podataka počeo je sa radom 2017. godine, a Zakonom o elektronskoj upravi definisana je obaveza javnog sektora da objavi podatke iz svoje nadležnosti na portalu i omogući pristup bez nadoknade.

Ministarstvo pravde od 2018. koristi Portal otvorenih podataka. Do aprila 2020. objavljeno je šest setova podataka: statistički podaci o radu sudova, izvod iz Imenika javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja, izvod iz Registra pravnih lica koji obavljaju posao veštačenja, spisak javnobeležničkih kancelarija, izvod iz Registra posrednika i izvod iz Registra sudskih veštaka. U Predlogu strategije razvoja pravosuđa, u petom delu, koji uređuje ePravosuđe predviđeno je dalje otvaranje i objavljivanje otvorenih podataka.

Predavanje je bilo fokusirano na nekoliko ključnih pitanja: pojam  i koncept otvorenih podataka, vrste otvorenih podataka; regulativa u Srbiji koja se odnosi na otvorene podatke i o implementacija postojeće regulative od strane relevantnih institucija u Srbiji; primena koncepta otvaranja podataka u pravosuđu Republike Srbije.

Otvoreni podaci, budućnost srpskog pravosuđa | Infovranjske 13.07.2020. 

Glavni cilj obuke je unapređenje postojećih i izgradnja novih kapaciteta za praćenje i angažman u oblasti vladavine prava sa naročitim fokusom na reformu pravosuđa, i sastavni je deo projekta ,,Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug Srbije,, koji realizuju Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i Odbor za ljudska prava Niš. #PravosudnabaZAjug