Nacionalno zakonodavstvo i zaštita nacionalnih manjina

2221

Ustav Republike Srbije (Službeni glasnik RS” br. 98/2006)

Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (“Sl. list SRJ”, br. 11/2002, “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja i “Sl. glasnik RS”, br. 72/2009 – dr. zakon)

Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (“Službeni glasnik RS” br. 72/2009)

Službena upotreba jezika i pisma

Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma (“Sl. glasnik RS”, br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – dr. zakon i 30/2010)

Obrazovanje

Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja (“Sl.glasnik RS” br.72/2009)

Informisanje

Zakon o javnom informisanju-2009 (“Sl. glasnik RS”, br. 43/2003, 61/2005 i 71/2009)

Učešće u javnom životu

Zaključak o merama za povećanje učešća pripadnika nacionalnih manjina u organima državne uprave (“Sl. glasnik RS”, br. 40/2006)

Biletaralni sporazumi

Zakon o ratifikaciji sporazuma između savezne vlade SRJ i vlade Rumunije o saradnji u oblasti zaštite nacionalnih manjina (“Sl.list SCG-Medjunarodni ugovori”, br. 14/2004)

Zakon o ratifikaciji sporazuma između SCG i R. Hrvatske o zaštiti prava srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori (“Sl. list SCG – Medjunarodni ugovori”, br. 3/2005)

Zakon o ratifikaciji sporazuma između SCG i R. Makedonije o zaštiti prava srpske i crnogorske manjine u Republici Makedoniji i makedonske nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori (“Sl.list SCG – Medjunarodni ugovori”, br. 6/2005)