Međunarodni dokumenti za zaštitu nacionalnih manjina

2210

Ujedinjene nacije

Deklaracija UN o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, verskih i jezičkih manjina (1992)

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (1966)

 

Savet Evrope

Evropska Povelja o regionalnim i manjinskim jezicima (1992)

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina (1995)

 

OEBS

Haške preporuke o pravu nacionalnih manjina na obrazovanje (1996)

Preporuke iz Lunda o delotvornom učešću nacionalnih manjina u javnom životu sa objašnjenjima (1999)