Nacionalno zakonodavstvo i zaštita ljudskih prava

2177

Ustav Republike Srbije (Sl. glasnik RSbr.982006)

Zakon o Zaštitniku građana (Sl. glasnik RSbr.792005 i 542007)

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RSbr.972008 i 1042009

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl.glasnik RS”br.120/2004)

Zakon o policiji (Sl.glasnik RS”br.101/2005 i 63/2009)

Zakonik o krivičnom postupku (Sl.list SFRJ br.70/01, 68/02, “Sl.glasnik RS”br.58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 20/09, 72/09)

Odluka Zaštitnika građana o formiranju preventivnog mehanizma za monitoring ustanova u kojima se nalaze lica lišena slobode

Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom (“Sl.glasnik RS”br.33/2006)

Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana (“Sl.glasnik RS”br.36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01)

Zakon o izvršnom postupku (“Sl.glasnik RS”br.125/04)

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl.glasnik RS”br.101/05)