Međunarodni dokumenti za zaštitu ljudskih prava

2305

Ujedinjene nacije

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima

Usvojena u Generalnoj skupštini UN, 10. decembra 1948. godine, Deklaracija predstavlja jedan od najvažnijih međunarodnih dokumenata iz oblasti ljudskih prava i osnova je mnogih drugih dokumenata iz oblasti ljudskih prava nastalih u XX veku. Datum usvajanja Deklaracije (10. decembar)   proglašen je za Međunarodni dan ljudskih prava.

Povelja Ujedinjenih nacija, 1945.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, 1948.

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, 1966.

Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, 1996.

Drugi fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima koji ima za cilj ukidanje smrtne kazne, 1989.

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, 1966.

Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, 1965.

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, 1979.

Fakultativni protokol uz Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena, 2000.

Konvencija o pravima deteta, 1989.

Konvencija protiv mučenja i drugih svirepih, nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, 1984.

Evropska konvencija o ljudskim pravima

Konvencija je potpisana u Rimu 4. novembra 1950. godine, a stupila je na snagu 1953. godine. Predstavlja jedan od najvažnijih dokumenata Saveta Evrope. Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, 1959. godine je ustanovljen Evropski sud za ljudska prava u Strazburu , koji čine 45 sudija (sud ima onoliko sudija koliko je zemalja članica Saveta Evrope). Sud deluje nakon iscrpljenih pravnih lekova u državama članicama. Organizacija i ovlašćenja ovog suda propisani su samom Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (članovi 19 – 51), a postupak pred Sudom uređen je Poslovnikom koji je stupio na snagu 1. novembra 1998. godine.

Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, 1950.

Evropska konvencija o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, 1987.

Revidirana evropska socijalna povelja, 1996.