Protest povodom izjava državnih funkcionera u prilogu „Prekobrojni građani“ u Dnevniku RTS-a 21.02.2011.

3487

Nevladin sektor godinama skreće pažnju državi na potrebu hitnog rešavanja problema „pravno nevidljivih“ lica u Srbiji. Do sada je izostala adekvatna pravna reakcija države na polju izmene postojećih zakona koji su se u pogledu ovog problema u praksi pokazali kao neprecizni, nepotpuni i neefikasni. Nadležni državni organi na taj način pokazuju da nisu spremni i sposobni da na sebe preuzmu obavezu obezbeđivanja vršenja i zaštite osnovnih, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i sloboda pojedinih kategorija stanovništva.

Na problem „pravno nevidljivih“ već drugu godinu zaredom ukazuje i Evropska komisija u svom Izveštaju o napretku Srbije, a na težinu položaja i socijalnu izopštenost ovih lica našu državu već godinama upozoravaju i druge međunarodne organizacije, pre svega tela UN-a, Saveta Evrope i OEBS-a. U drugoj deceniji XXI veka, Srbija je i dalje evropska država u kojoj se hiljade najsiromašnijih ljudi, uglavnom Roma, nalaze izvan pravnog sistema zemlje kojoj pripadaju.

Iz priloga RTS-a vidljivo je da nadležni državni funkcioneri insistiraju na stavu da postojeći pravni okvir nije prepreka za upis „pravno nevidljivih“ lica u matične knjige rođenih, čime se ignoriše stav velikog broja nevladinih i stručnih organizacija koje ukazuju na činjenicu da „pravno nevidljiva“ lica ne mogu da zadovolje propisane uslove za upis u ove knjige, te da odbijanje izmene postojećih zakona koji se odnose na ovo pitanje, predstavlja akt Ustavom zabranjene posredne diskriminacije „pravno nevidljivih“ lica.

Samo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koje je na prvom mestu nadležno za rešavanje problema „pravno nevidljivih“ lica, već godinama uporno negira da problem u praksi postoji, kao i da je ovaj problem sistemskog karaktera, svodeći ga na nivo pukog incidenta. U skladu sa ovim stavom, Ministar Marković takođe uporno odbija moguće zakonsko rešenje ovog problema koje mu je pre nekoliko godina ponuđeno od strane nevladinog sektora, odbija dijalog na ovu temu sa nevladinim sektorom, i odbija da ponudi drugo, alternativno sistemsko rešenje problema koje bi na jednostavan i efikasan način omogućilo „pravno nevidljivim“ licima da se naknadno upišu u matičnu knjigu rođenih.

Pozivamo državne institucije da konačno prestanu sa osporavanjem činjenice da problem „pravno nevidljivih“ lica u Srbiji postoji i zahtevamo od nadležnih državnih organa, pre svega Vlade i Narodne skupštine Republike Srbije da bez odlaganja pristupe zakonskom regulisanju postupka naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih ove kategorije lica, kao i punom ostvarenju i zaštiti ostalih njihovih prava i sloboda.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: NVO “PRAXIS”, Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT i Regionalni centar za manjine.