Evropski dan zaštite podataka o ličnosti – Akcija u Nišu

2115

Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka usvojena je 28.01.1981.godne, u Savetu Evrope. Ovaj dan se obeležava kao Evropski dan zaštite podataka o ličnosti. Tim povodom, u ponedeljak, 28.01.2013. na platou ispred tržnog centra Kalča, predstavnici Odbora za ljudska prava Niš su zajedno sa volonterima  sproveli akciju deljenja letaka na ulici.

Građanima je tom prilikom deljen štampani materijal sa informacijama o pravu na privatnost,  o tome ko poseduje podatke o ličnosti i na koji način se ti podaci pribavljaju. Ovom prilikom građani su upoznati i sa internet platformom na kojoj mogu dobiti više informacija u vezi sa pravom na privatnošću, upoznati se sa mehanizmima za ostvarivanje prava na privatnost, podeliti sopstvena iskustva, dobiti besplatne pravne savete i pronaći najnovije vesti i blogove iz zemlje i inostranstva. Građani koji su na uličnoj akciji pokazali veću zainteresovanost učestvovali su istraživanju  Odbora za ljudska prava  koje se odnosilo na ispitivanje stavova o privatnosti.

Pravo na privatnost zagarantvonao je brojnim domaćim i međunarodnim dokumentima, a u Srbiji je 2008. godine usvojen i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji, između ostalog utvrđuje skup i način zaštite zaštite prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju. Zakonom su definisane obaveze svih fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa vlasti koji obrađuju podatke. Poslove zaštite podataka o ličnosti obavlja Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

U Srbiji se Dan zaštite podataka o ličnosti obeležava u okolnostima neadekvatne zakonske regulative koja uređuje oblast zaštite podataka o ličnosti. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je usvojen 2008. godine, nije u potpunosti usklađen sa standardima u Evropskoj uniji. U Srbiji nedostaju sektorski zakoni koji uređuju oblasti obrade podataka, poput oblasti direktnog marketinga, bezbedonosnih provera, video-nadzora i biometrije. Iako je imala postavljene vremenske rokove, Vlada Srbije nije donela određene podzakonske propise koji bi uredili ovu oblast – rekao je Dragan Đorđević, koordinator Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS.

Akcija na ulici povodom Evropskog dana zaštite podataka o ličnosti, realizovana je u okviru projekta „Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ koji sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom Odbora za ljudska prava u Srbiji- CHRIS. Projekat finansiraju Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacija za otvoreno društvo Srbija.

Nardone novine – Zakon iz 2008. Mrtvo slovo

Anketa o pravu na privatnost