21. mart – Međunarodni dan eliminacije svih oblika rasne diskriminacije

2284

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS koju čine 5 lokalnih kancelarija (u Novom Sadu, Valjevu, Nišu, Novom Pazaru i Negotinu), je obeležila 21. mart – Međunarodni dan eliminacije svih oblika rasne diskriminacije sa sloganom POŠTUJ RAZLIČITOSTI ISKORENI DISKRIMINACIJU!

Svih pet kancelarija Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, su različitim akcijama obeležile 21. mart, gde su članovi i aktivisti Mreže CHRIS delili štampani promotivno-edukativni materijal (Kalendar 12 dobitnika nagrade za borbu protiv diskriminacije i Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima UN-a, Zakon o zabrani diskriminacije i dr) i ujedno informisali zainteresovane građane o mogućnostima da upoznaju i zaštite svoja prava.

U znak sećanja na 69 osoba koje su protestvovale protiv rasističke politke Aparthejda i zbog toga ubijene 21. marta 1960.godine u južnoafričkom gradu Šapervilu, Generalna skupština Saveta Evrope (1966. godine) odlučila je da se 21. mart svake godine obeležava kao Međunarodni dan eliminacije svih oblika rasne diskriminacije.

MEĐUNARODNA KONVENCIJA O UKIDANJU SVIH OBLIKA RASNE DISKRIMINACIJE usvojena je u Generalnoj skupštini UN 1965. godine, a stupila je na snagu četiri godine kasnije. Jugoslavija je ratifikovala 1967. godine.
Ujedinjeni protiv rаsizmа je krovnа orgаnizаcijа kojа povezuje evropske orgаnizаcije koje se bаve rаsizmom, fаšizmom i imigrаcijom.
Premа Konvenciji Ujedinjenih nаcijа o eliminаciji svih oblikа rаsne diskriminаcije izrаz ‘rаsnа diskriminаcijа’ podrаzumevа svаko rаzlikovаnje, isključivаnje, ogrаničаvаnje ili dаvаnje prednosti nа osnovu rаse, boje kože, predaka, nаcionаlnog ili etničkog porekla koji imаju zа cilj ili rezultаt nаrušiti ili ugroziti priznаvаnje, uživаnje ili vršenje, podjednаkim uslovimа, ljudskih prаvа i fundаmentаlnih slobodа nа političkom, ekonomskom, socijаlnom, kulturnom ili bilo kojoj drugoj oblаsti jаvnog životа.

TV spot