10 godina rada Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS

2097

U Srbiji se danas još uvek nedovoljno ostvaruju i štite prava posebno osetljivih grupa – osoba sa invaliditetom, dece, žena, pripadnika nacionalnih manjina – posebno Roma; osoba lišenih slobode, ali izbeglih i raseljenih, pripadnika seksualnih i verskih manjina, pa i stranaca, a to uglavnom ne izaziva dovoljnu pažnju medija, time i najšire javnosti, sve dok ne poprimi drastične razmere. I tada se neretko dogodi da građani ne podignu svoj glas u odbranu i zaštitu ljudskih prava svojih sugrađana. U konačnome, celokupno stanje utiče da veliki broj pojedinaca čija su ljudska prava i slobode ugrožene odluči da o tome ćuti.

Oslanjajući se na svoje aktivno učešće u oblasti ljudskih prava u Srbiji, Mreža CHRIS ne može da oceni zadovoljavajućim nivo poštovanja prava građana i odnos države prema građanima i njihovim pravima uopšte. Praktično ostvarivanje zagarantovanih ljudskih prava u svakodnevnom životu i efikasne mere protiv onih koji ta prava krše treba da budu prioritetni zadatak državnih i drugih organa vlasti. Stanje ljudskih prava u zemlji su osnovni pokazatelj civilizacijskog napretka društvenih i državnih sistema. Uspešno ostvarivanje i održavanje tih sistema može da se postigne samo putem neprestanih reformi i unapređivanjem postojećeg pravnog okruženja, kao i podizanjem svesti celokupne javnosti o nepostojanju alternative vladavini prava i poštovanju ljudskih prava zarad boljitka i napretka Srbije.

Usmerena ka tom cilju, Mreža CHRIS će nastaviti zajedno sa svim pojedincima, organizacijama i institucijama koje su je u ovih deset godina rada podržavale da svojim aktivnostima učvršćuje vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava i sloboda kao temelje otvorenog demokratskog društva.

Gledajući unazad, Mreža CHRIS sa ponosom navodi svoja dostignuća:

Besplatna pravna pomoć je pružen u 5635 slučajeva od 01.01.2004.

75 postupaka je pokrenuto u ime građana/ki pred domaćim sudovima

19 od podnetih postupaka su domaći sudovi rešili u korist građana/ki

8 predstavki je podneto Evropskom sudu za ljudska prava (ECHR) u ime građana/ki Srbije

2 od podnetih slučajeva, ECHR je okončao nagodbom u korist žrtava: odštete koje je Republika Srbija platila iznose € 3,500 i € 10,000

Kao jedna od članica Koalicije protiv Diskriminacije, Mreža CHRIS se uspešno zalagala za razvoj i usvajanje Zakona o spečacanju diskriminacije nad licima sa invaliditetom (usvojen aprila 2006.) i Zakona protiv diskriminacije (usvojen 26.03.2009.)

6 godišnjih kampanja Ljudska prava svima su povećale znanja i svest građana/ki o ljudskim pravima

110 učesnika iz cele Srbije je učestvovalo na tri letnje škole od 2000. do 2002. godine gde su produbili osnovna znanja o ljudskim pravima

248 predstavnika različitih lokalnih institucija/organizacija je dodatno obrazovano o antidiskriminacionom zakonodavstvu i relevantnim međunarodnim pravnim standardima u 6 gradova Srbije

Pravnicima i advokatima je omogućavano stalno produbljivanje znanja o pravnim standardima; pravnicima i advokatima Mreze CHRIS je od 2003. godine sistematski organizovala 22 tematski različita seminara, a 2008. godine Mreža CHRIS je organizovala posebnu obuku 29 advokata iz niške Advokatske komore o praktičnim aspektima primene Evropske konvencije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Pratili smo kako se poštuju prava manjina u Srbiji; Mreža CHRIS i Vojvođanski centar za ljudska prava su podneli Alternativni izveštaj o primeni Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji – juna 2007.; Mreža CHRIS je sačinila i predala Alternativni izveštaj o primeni Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina septembra 2007.; a Alternativni izveštaj o primeni Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji zasnovan na drugom ciklusu nadziranja su podneli Vojvođanski centar i Mreža CHRIS juna 2010. godine

10 godina uspešnog partnerstva i umrežavanja

Mreža CHRIS je utvrdila zajedničku viziju i načine rada, kao i osnovne procedure u komunikaciji i odlučivanju pri sprovođenju zajedničkih aktivnosti…