TV emisija Uklonimo barijere – jednakost za sve, RTV5 19.07.2010

2108

U okviru procesa javnog zastupanja čiji je opšti cilj smanjenje diskriminacije osoba sa invaliditetom stvaranjem pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice i poštovanje načela jednakosti za sve građane Niša, 19. jula 2010 godine emitovana je posebna TV emisija na RTV5 u Nišu.

Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, donet 2006. godine u okviru opšteg režima zabrane diskriminacije predviđa (čl. 13 i čl. 16) i zabranu diskriminacije u pogledu dostupnosti objekata u javnoj upotrebi osobama sa invaliditetom, kao i obaveze nadležnih lokalnih organa u pogledu obezbeđivanja uslova za pristup navedenim objektima.

Prema podacima sprovedenih istraživanja 2007., 2008. i 2009. godine Odbor za ljudska prava Niš je došao do rezultata da nijedna institucija u gradu nije u potpunosti prilagođena osobama sa invaliditetom, ali je još poražavajuća činjenica da se malo toga čini na sistematski i standardizovan način od strane gradskih vlasti da bi se takvo stanje stvari izmenilo. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, oko 10% naših sugrađana je na ovaj način direktno diskriminisano i isključeno iz društva.

Ovom prilikom je, između ostalog, predstavljen specifičan cilja javnog zastupanja – odluka skupštine Grada Niša da se budžetom za 2011. godinu predvidi 3.000.000 dinara za uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima i pristupnim raskrsnicama (institucije organa javnih vlasti, zdravstva, kulture i obrazovanja) u nadležnosti lokalne samouprave. Takođe, želeli smo da i na ovaj način ohrabrimo sugrađane/ke da uzmu aktivno učešće u procesima donošenja odluka i dodatno podignemo nivo svesti o važnosti njihovog aktivizma na rešavanju problema u lokalnoj zajednici, kao i da još jednom ukažemo na odgovornost predstavnika lokalnih vlasti za poštovanje ljudskih prava svih građana/ki, bez obzira na njihovo lično svojstvo, kao i primenu zakona i propisa u punom kapacitetu.

[flv]http://www.chrin.org.rs/video/Uklonimo barijere/19-07-2010Podatakplus.flv[/flv]