Budimo InformisaNI – II fokus grupa

2231

U okviru javnog zastupanja pod nazivom ,,Budimo InformisaNi,, organizovane su dve onlajn fokus grupe sa predstavnicima organizacija civilnog društva u Nišu. Druga fokus gupa realizovana je putem Zoom platforme 12.06.2020. godine.

Fokus grupe su sastavni deo konsultativnog procesa sa relevantnim predstavnicima civilnog društva i lokalne zajednice u cilju dobijanja na iskustvima zasnovanih stavova i procena o stepenu i kvalitetu učešća građana u procesu donošenja oduka, pre svega definisanju tema od javnog značaja u javnom informisanju na lokalnom nivou kroz konkursno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa. 

Još jedan od ciljeva fokus grupa  je da na osnovu dobijenih inputa, rezultata istraživanja stavova građana koje je realizovano u prvoj fazi projekta i Zakonom i Pravilnikom propisanih pravila definišemo lokalizovani pregled tema od javnog značaja u javnom informisanju i nastavimo zagovaranje za uvođenje mehanizma koji bi građanima omogućio učešće i uticaj na proces definisanja tema od javnog značaja u javnom informisanju na lokalnom nivou. Realizaciji fokus grupa prethodilo je istraživanje tokom kojeg su učesnici fokus grupa odgovarali na pripremljene upitnike, a kroz rad fokus grupa dodatno su obrazloženi dobijeni stavovi i predlozi tema. Na prvoj  fokus grupi učestvovalo je šestoro predstavnika organizacija civilnog društva iz Niša.

Realizaciju projekta ,,Budimo InofrmisaNi“, finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, kao deo programa „Podrška građanskom aktivizmu u zajednici“ , a koji sprovode British Council i Trag fondacija.