Ljudi i raskršća

2134

Načelo jednakosti, po kome su svi ljudi jednaki bez obzira na lična svojstva, predstavlja više od pravnog standarda u savremenim društvima, tj. ono predstavlja moralni imperativ po kome danas više nije moguće opravdati obespravljivanje jednih ili privilegovanje drugih zbog toga što su pripadnici iste rase, iste boje kože, nacionalne pripadnosti, etničkog porekla, verskog ili političkog uverenja, pola, seksualne opredeljenosti ili drugog ličnog svojstva. Ono što se do juče smatralo normalnim, poželjnim i pravno dozvoljenim, sada je u razvijenim pravnim kulturama zakonom zabranjeno, društveno nepoželjno i moralno neprihvatljivo.

Kada govorimo o diskriminaciji osoba sa invaliditetom, ona je veoma izražena na svim nivoima bez razlike da li govorimo o sistemskoj, institucionalnoj, društvenoj ili individualnoj diskriminaciji. Osoba sa invaliditetom je takođe osoba sa svim građanskim pravima, ali je zbog prostornih, ekonomskih i društvenih prepreka, koje samo zbog svog invaliditeta ne može da savlada, dovedena u stanje funkcionalne nesposobnosti. Osobe sa invaliditetom se svakodnevno suočavaju sa društvenim i fizičkim preprekama kao što su: predrasude i pogrešni stavovi prema invalidnosti, nepristupačnost objekata i arhitektonske prepreke, i nedostupnost informacija I sredstava komunikacije. Ove prepreke su često posledica nedovoljnog znanja i svesti o invalidnosti. Osobe sa invaliditetom bi mogle da ravnopravno učestvuju u društvu ukoliko bi se uklonile fizičke prepreke, ali i prepreke stvorene neispravnim stavovima.

Neprimenjivanjem donetog zakona i propisa vrši se direktna diskriminacija određenog broja građana/ki Niša; objekti organa javne vlasti, koji postoje da bi građani/ke mogli da ostvaruju svoja prava, uglavnom su nedostupni osobama sa invaliditetom i time je njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice onemogućeno  što sve predstavlja nepoštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda. Rešavanje ovog problema je od ključnog značaja za stvaranje pretpostavki za inkluzivno društvo i poštovanje ljudskih prava.

Ova brošura ima za cilj da predstavi zakonske i pravne akte kojima se reguliše sprečavanje diskriminacije osoba sa invaliditetom I garantuje jednakost u ostvarivanju prava i sloboda. Mere afirmativne akcije i unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom ne mogu da budu i ostanu teret samo na leđima osoba sa invaliditetom. Pored zakonskih i drugih pravnih akata i strategija o unapređivanju položaja osoba sa invaliditetom, ova brošura sadrži i konkretne primere objekata od javne upotrebe koji nisu dostupni osobama sa invaliditetom, kao i standardna pravila projektovanja i izgradnje pristupačnih objekata za osobe sa invaliditetom.

Rešavanje problema pristupačnosti javnih objekata osobama sa različitim vrstama invaliditeta je od ključnog značaja za stvaranje pretpostavki za inkluzivno društvo i poštovanje ljudskih prava.

Projekat je finansirala  Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu“. Stvaranje ove publikacije pomogla je Evropska unija. Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost Odbora za ljudska prava Niš i organizacije „…Iz kruga Beograd“ i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.

Ljudi i Raskršća