Zahtev Poverenici za zaštitu ravnopravnosti

2104

Koalicija protiv diskriminacije i partnerske organizacije zahtevaju od dr Nevene Petrušić da se bez odlaganja opredeli da li će obavljati svoju funkciju Poverenice za zaštitu ravnopravnosti ili će zadržati posao profesorke Pravnog fakulteta u Nišu sa punim radnim vremenom. Prema izričitoj odredbi člana 28. Zakona o zabrani diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ne sme obavljati bilo kakvu profesionalnu delatnost. Ova zakonska zabrana se na prvom mestu odnosi na posao koji se obavlja na osnovu ugovora o radu. U članu 30. ovog Zakona, nepoštovanje zabrane vršenja druge profesionalne delatnosti sankcionisano je razrešenjem sa funkcije Poverenika.

U skorašnjem dopisu dekanu Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, dr Nevena Petrušić je potvrdila svoju odluku da u punom radnom odnosu obavlja poslove profesorke na tom Fakultetu i nakon izbora na funkciju Poverenice. U skladu sa tim, odlukom Nastavno-naučnog veća od 01. jula 2010, dr Nevena Petrušić je raspoređena kao nastavnica na pet predmeta ovog Fakulteta.

Nevladine organizacije okupljene u Koaliciju protiv diskriminacije i partnerske organizacije, smatraju da je za vršenje funkcije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti neophodno angažovanje celokupnih radnih kapaciteta lica koje je na tu funkciju izabrano. Odlukom da postupi direktno suprotno slovu Zakona o zabrani diskriminacije, dr Nevena Petrušić je pokazala da ne namerava ozbiljno i u potpunosti da se posveti vršenju poslova iz svoje nadležnosti.

Napominjemo da zabrana obavljanja profesionalne delatnosti iz člana 28. Zakona o zabrani diskriminacije predstavlja samostalan zakonski osnov za razrešenje lica koje postupa suprotno ovoj zabrani, te da nije u vezi sa zabranom sukoba interesa na koji upućuje član 30. Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije. Skrećemo takođe pažnju da je dr Nevena Petrušić u maju 2010. izabrana za Poverenicu iako nije ispunjavala Zakonom o zabrani diskriminacije propisane uslove za izbor na tu funkciju.

Osim toga, za gotovo tri meseca od dana svog izbora, dr Nevena Petrušić nije iskoristila nijednu mogućnost koja joj je stajala na raspolaganju da upozori na brojne i drastične slučajeve diskriminacije, kao što je slučaj kamenovanja naselja Roma u mestu Jabuka kod Pančeva. Na ovaj način, kao što je to učinila i donošenjem odluke da uz posao profesorke u punom radnom odnosu obavlja i funkciju Poverenice kao dopunski, odnosno honorarni posao, dr Nevena Petrušić je još jednom potvrdila da svoju funkciju ne shvata ozbiljno.

Oslanjajući se neposredno na odredbe članova 28. i 30. Zakona o zabrani diskriminacije, nevladine organizacije zahtevaju od dr Nevene Petrušić da se bez odlaganja povinuje slovu Zakona za čiju primenu je i sama nadležna i odluči da li će u potpunosti da se posveti obavljanju svoje funkcije ili poslovima profesorke na Pravnom fakultetu.

Beograd,
27. juli 2010.

Članice Koalicije protiv diskriminacije su Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT.

Organizacije civilnog društva potpisnice saopštenja:

1. Centar za unapređivanje pravnih studija, CUPS
2. Civil Rights Defenders
3. Centar za integraciju mladih
4. Centar za evroatlanske integracije
5. Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije
6. Centar za ljudska prava Niš
7. Fond za humanitarno pravo
8. Gayten LGBT
9. Inicijativa za inkluziju “VelikiMali”
10. Inicijativa mladih za ljudska prava
11. Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
12. LABRIS
13. Mreža CHRIS: Građanski forum Novi Pazar
14. Mreža CHRIS: Odbor za ljudska prava Negotin
15. Mreža CHRIS: Odbor za ljudska prava Niš
16. Mreža CHRIS: Odbor za ljudska prava Valjevo
17. Mreža CHRIS: Vojvođanski centar za ljudska prava, Novi Sad
18. Narodni parlament Leskovac
19. Novinska agencija TimocPress
20. Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac
21. PRAXIS
22. Romski centar za demokratiju Bujanovac
23. Reginalni centar za manjine
24. Savez Vlaha Srbije
25. Udruženje studenata sa hendikepom
26. Žene u crnom
27. Ženski forum Negotin
28. Ženska romska mreža Banata: Udruženje Roma, Novi Bečej
29. Ženska romska mreža Banata: Romski ženski centar Romnjako Ilo, Zrenjanin
30. Ženska romska mreža Banata: Udruženje Roma “Danica“, Pančevo
31. Anti Trafiking Centar – ATC

Dopis prof. Petrušić dekanu Pravnog fakulteta u Nišu
Raspored nastavnika za šk. 2010/2011 godinu