55 zahteva NVO (organizacija-članica Koalicije za pristup pravdi i Koalicije protiv diskriminacije) novim vlastima Srbije

2165

OSNOVNI ZAHTEVI CIVILNOG DRUŠTVA ODNOSE SE NA POTREBU DEMOKRATSKOG KONSTITUISANJA POLITIČKE ZAJEDNICE REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO NA POTREBU DONOŠENJA NOVOG USTAVA REPUBLIKE SRBIJE, KAO I NA POTREBU REFORME PRAVOSUĐA.

*        Novelirati tekst Ustava u delu koji se odnosi na ljudska prava i to tako da se:

1.  Opšta antidiskriminaciona klauzula proširi eksplicitnim upućivanjem na ona lična svojstva koja pominje i Zakon o zabrani diskriminacije;

2.  U tekst Ustava vrati klauzula o zabrani uskraćivanja prava i sloboda pod izgovorom da nisu upisane u katalog ljudskih prava;
3.  Garancija prava na fer suđenje izmesti iz grupe krivičnopravnih garancija i time obezbedi njena neposredna primena i u građanskopravnim i drugim postupcima;
4.  U katalog ljudskih prava eksplicitno unesu garancije prava na privatnost i zabrane dužničkog ropstva;

5.  Garancija prava na pružanje pravne pomoći eksplicitno veže za najširi krug pružaoca (NVO, sindikati, profesionalna udruženja, pravne klinike i sl.);
6.  Garancija prava na brak oslobodi elementa koji upućuje na heteroseksualnu zajednicu;
7.  Garancija prava na prekid trudnoće veže eksplicitno i isključivo za ženu;

8. Izmeniti tekst Ustava u delu koji se odnosi na organizaciju javne vlasti, i to tako da se obezbede mehanizmi koji bi garantovali asimetričnu regionalizaciju i pravo svih građana na udruživanje udružuju od dole, što uključuje i postepeno preuzimanje nadležnosti u skladu sa potrebama i kapacitetima;

9. Bez odlaganja izraditi i usvojiti strategiju decentralizacije i regionalizacije Srbije;

10. Otvoriti javnu debatu o ustavnopravnom položaju AP Vojvodine;

11. Otvoriti proces institucionalizacije Inicijative REKOM;

12. Izmeniti Zakon o pravima civilnih invalida rata, kako bi se status civilnih žrtava rata priznao i  državljanima Srbije- žrtvama kršenja ljudskih prava koje su počinili pripadnici srpske vojske i policije tokom devedesetih na teritoriji Srbije, svim porodicama nestalih, kao i žrtvama silovanja, a u cilju obezbeđivanja dostojanstvene i sistemske podrške svim žrtvama.

13. Osnovati Fond za žrtve ratnih zločina, za koje su odgovorni pravosnažno osuđeni pripadnici srpskih snaga.

14. Usvojiti zakon o ispitivanju odgovornosti za kršenje ljudskih prava u prošlosti pripadnika svih snaga bezbednosti Republike Srbije -VJ, VBA, VOA, BIA i MUP.

15. Izmeniti, a potom  početi sa efektivnom primenom Zakona o odgovornosti za kršenja ljudskih prava (Zakon o lustraciji), koji je usvojen 2003. godine.

16. Utvrditi odgovornost svih pomagača višegodišnjeg skrivanja Haških optuženika.

17. Usvojiti zakon o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta pravno nevidljivih lica, odnosno dopuniti Zakon o vanparničnom postupku u cilju omogućavanja upisa pravno nevidljivih lica u matične knjige;

18. Usvojiti zakon o ograničenju i zaštiti pojedinih prava i sloboda, čime bi se građanke i građani zaštitili od lišavanja poslovne sposobnosti i na taj način adekvatno rešiti otvorena pitanja lišenja poslovne sposobnosti;

19. Usvojiti zakon o upotrebi znakovnog jezika za osobe sa oštećenjem sluha;

20. Usvojiti zakon o korišćenju psa-vodiča za osobe sa oštećenjem vida;

21. Usvojiti zakon o registrovanim istopolnim zajednicama;

22. Usvojiti zakon o priznavanju pravnih posledica promene pola i utvrđivanja transeksualnosti;

23. Usvojiti jedinstveni zakon o sprečavanju porodičnog nasilja;

24. Usvojiti zakon o sprečavanju prisilnih evikcija;

25. Usvojiti  zakon o pravnoj pomoći koji će prepoznati i nevladine organizacije kao jednake pružaoce besplatne pravne pomoći

26. Izmeniti Zakon o autorskom i srodnim pravima u cilju obezbeđivanja korišćenja literature u elektronskom obliku za osobe sa oštećenjem vida.

*        Izmeniti i dopuniti Krivični zakonik tako da se:

27.  Obezbedi strožije kažnjavanje za zločine mržnje;

28.  Otklone diskriminacione odredbe Zakonika, posebno u vezi sa seksualnim deliktima;

29.  Dekriminalizuju svi oblici uvrede i klevete;

30.  Ukinu neopravdana ograničenja javne reči, posebno u vezi sa sudskim postupcima;

31. Ukinuti odredbe Zakona o parničnom postupku koje uvode ograničavanje javne reči;

32. Ukinuti odredbe Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o parničnom postupku koje nameću obavezu građanima da ih pred sudom zastupaju isključivo advokati;

 33. Izmeniti Zakon o arhivskoj građi po kome su institucije obavezne da građu koju su skupljale i čuvale predaju javnim arhivama tek nakon 30 godina;

*        U sferi medijske regulative:

34.  Izmeniti Zakon o kontroli državne pomoći kako bi se prepoznala specifičnost medijske sfere i onemogućila nelojalna konkurencija na medijskom tržištu;

35. Obezbediti izlazak države iz vlasništva nad medijima na svim nivoima, a u skladu sa Strategijom razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine;

36. Uskladiti sve zakone koji u celini ili pojedinim odredbama uređuju oblast javnog informisanja (medijska legislativa, zakoni o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, o lokalnoj sampoupravi i glavnom gradu)!

37. Izmeniti Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u cilju regulisanja odgovornosti osnivača za nezavisnu uređivačku politiku i sprečavanja monopolizacije manjinskih medija od strane nacionalnih saveta!

38. Usvojiti zakon kojim će se regulisati medijska koncentracija i javnost vlasništva nad medijima u skladu sa pravilima EU;

39. Obezbediti ravnopravan tretman Javnog RTV servisa Vojvodine u odnosu na favorizovani Javni RTV servis Srbije (pretplata da ide direktno RTV-u, rešiti problem u NATO bombardovanju srušene zgrade RTV-a…);

40. Uvesti program medijske pismenosti u proces obrazovanja;

*        U oblasti obezbeđivanja prava pripadnika LGBTIQ grupa:

41. Obezbediti da se svi slučajevi nasilja prema LGBTIQ osobama procesuiraju u najkraćem roku, tj. pronaći i kazniti počinioce ovih krivičnih dela, kao i one koji prete aktivistkinjama i aktivistima za LGBTIQ prava bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju;

42. Prilikom procesuiranja slučajeva nasilja nad LGBTIQ osobama, kvalifikovati ova krivična dela kao zločine iz mržnje;

43. Razvijati programe edukacije s ciljem senzibilisanja zaposlenih u državnim institucijama za pitanja seksualne orijentacije i LGBTIQ ljudskih prava, a pre svega zaposlenih u institucijama sudstva, tužilaštva, policije i zdravstva;

44. Imenovati kontakt-osobu koja će se baviti pitanjem zločina mržnje pri Ministarstvu unutrašnjih poslova;

*        U oblasti obezbeđivanja prava osoba sa hendikepom:

45.  Obezbediti doslednu primenu postojećeg antidiskriminacionog zakonodavstva, a posebno praktično rešiti pitanje dostupnosti za osobe sa hendikepom, odnosno pitanje diskriminacije u pružanju javnih usluga i korišćenju objekata i površina (član 17. Zakona o zabrani diskriminacije);
46. Bez odlaganja učiniti dostupnim javne usluge, objekte i površine u sedištima organa javne vlasti, kao i institucija obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta i turizma;

*        U oblasti brige o razvoju dece i mladih:

47. Uskladiti sadržaj udžbenika iz istorije za VIII razred osnovne skole i IV razred gimnazija i srednjih stručnih skola, sa činjenicama o zločinima počinjenim na teritoriji bivše SFRJ, utvrđenim pred međunarodnim sudovima.

48. Uspostavljanjem institucionalnog okvira omogućiti razmenu mladih iz zemlje sa mladima iz zemalja nastalih na području bivse Jugoslavije, a u cilju uspostavljanja veza izmedju novih generacija, sa jakom edukativnom komponentom suocavanja sa prosloscu (po modelu Francusko-Nemacke kancelarije za mlade)
49. Kroz obrazovni sistem i Ministarstvo za omladinu ponuditi mehanizme koji doprinose punoj integraciji mladih sa juga Srbije putem uključivanja u obrazovni sistem, priznavanja diploma sa Kosova i kreiranja posebnih programa profesionalnog usavršavanja kroz programe stažiranja u državnim institucijama.

50. U izjavama predstavnika vlasti prestati sa ignorisanjem uloge (države) Srbije u ratovima 90-tih godina;

51. Istražiti ubistva i napade na novinare, a naročito slučajeve Vujasinović, Ćuruvija, Pantić, Anastasijević;

52. Ratifikovati preostale konvencije Saveta Evrope koje se odnose na ljudska prava;

53. Bez odlaganja konstituisati drugostepeni organ za kontrolu rada zakonitosti policije i učiniti ga stvarno nezavisnim;

54. Rasvetliti slučaj “Topčider” i druga nerazjašnjena ubistva vojnika;

55. Pronaći i kazniti napadače na male verske zajednice, uz konstantnu javnu osudu ovakvih napada.