Praćenje ostvarivanja prava na slobodu okupljanja

2092

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava, od marta do decembra 2012. godine sproveli su  projekat Praćenje slobode okupljanja.

Ovaj projekat realizovan je  uz podršku Misije OEBS u Srbiji u partnerstvu sa Odeljenjem za ljudska prava ODIHR.

Projekat je bio usmeren na posmatranje i ocenu zaštite i ostvarivanja na slobodu okupljanja putem posmatranja skupova širom Srbije, uzimajući u obzir nacionalne i međunarodne standarde. Mreža posmatrača posmatrala  je 50 okupljanja u 10 gradova Srbije i to u: Beogradu, Nišu, Negotinu, Novom Sadu, Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Valjevu i Zaječaru. Od toga,  25 okupljanja praćeno je na teritoriji Beograda, a preostalih 25 u ostalim gradovima.

Nakon  sakupljanjenih empirijskih podataka i njihovog objedinjavanja, izveštaji i glavni zaključci biće korišćeni kao osnov za razgovore sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i drugim državnim organima kao i organizacijama civilnog društva u cilju unapređenja slobode okupljanja. Izveštaji će predstavljati dopunu Vladine inicijative iz 2011. godine da se usvoji novi zakon o slobodi okupljanja kojim bi se zakonodavstvo i praksa doveli u sklad sa Ustavom i međunarodno prihvaćenim standardima.

Skup podrške za Pussy Riot – prvi put prekršajni sud izrekao samo opomena za neprijavljivanje skupa

B.M. je putem socijalnih mreža najavila organizovanje skupa podrške ruskom bendu „Pussy Riot“ u Beogradu. Skup je održan 17. avgusta 2012. godine, ispred ruske ambasade, a razlog okupljanja bila je činjenica da su članice imenovanog benda osuđene i zatvorene zbog performansa koji su izvele u crkvi Hrista spasitelja u Moskvi, protiv režima Vladimira Putina.

Skupovi podrške „Pussy Riot“ održavani su u svim većim gradovima sveta, tako da je ova akcija predstavljala samo deo jedne globalne akcije sa ciljem izražavanja neslaganja sa činjenjima ruskih vlasti. Pomenuto okupljanje u Beogradu bilo je izrazito mirnog karaktera, a prisustvovalo je oko 20 osoba i veliki broj policajaca.

Policija je ubrzo pokrenula prekršajni postupak protiv organizatorke skupa B.M. zbog povreda odredba Zakona o okupljanju građana, tj. neprijavljivanja javnog skupa. Pravni tim YUCOM-a zastupao je B.M. pred Prekršajnim sudom u Beogradu, te je na osnovu iznetih argumenata sud doneo presudu kojom joj je izrekao opomenu.

U cilju unapređenja ljudskih prava u Srbiji, posebno slobode okupljanja, u narednom periodu od organa vlasti očekujemo sledeće:
– Da se usvoji novi, savremeniji Zakon o slobodi okupljanja građana, kako bi se adekvatnije i efikasnije regulisalo i obezbedilo ostvarivanje prava na slobodu mirnog okupljanja;
– Da prekršajni sudovi nastave sa praksom blaže kaznene politike;
– Da se dosledno primenjuju odredbe Zakona o slobodi okupljanja i odluke Ustavnog suda i da se omogući svim društvenim grupama da bez diskriminacije ostvariuju Ustavom garantovano pravo na slobodu mirnog okupljanja.