Struka protiv kazne doživotnog zatvora bez prava na uslovni otpust

2061

Mi, dole potpisani,

Podsećajući da je dužnost svih državnih organa da poštuju odredbe Ustava Repubike Srbije,[1] Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima,[2] Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda,[3] Konvencije protiv mučenja i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka[4] i drugih potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i pravila međunarodnog običajnog prava, kojima je mučenje, nečovečno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje zabranjeno u svim okolnostima.

Ukazujući na dugogodišnju praksu Evropskog suda za ljudska prava iz koje proizlazi stav tog suda da su države ugovornice Evropske konvencije koje za teška krivična dela predviđaju kaznu doživotnog zatvora obavezne da svojim zakonodavstvom predvide mehanizam koji omogućava da nadležni domaći organi, najkasnije u roku od dvadeset i pet godina od početka izvršenja te kazne, razmotre da li su u toku njenog izvršenja kod osuđenog nastupile tako značajne promene i da li je ostvaren napredak ka resocijalizaciji da dalje zadržavanje osuđenog u kaznenoj ustanovi više ne može biti opravdano legitimnim penološkim razlozima, a da u odsustvu takvog mehanizma u pravnom poretku kažnjavanje doživotnim zatvorom predstavlja kršenje člana 3. Evropske konvencije, tj. nečovečno i ponižavajuće kažnjavanje,[5]

Ukazujući na gledište Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja da se ni za jedno lice ne može razumno tvrditi da će zauvek ostati opasno za društvo,[6] kao i na preporuku Komiteta ministara Saveta Evrope da zakon treba da omogući svim osuđenim da budu uslovno otpušteni, uključujući osuđene koji izdržavaju kaznu doživotnog zatvora,[7]

Podsećajući da je Statutom Međunarodnog krivičnog suda predviđeno obavezno ispitivanje ispunjenosti uslova za uslovno otpuštanje osuđenih na kaznu doživotnog zatvora nakon izdržanih dvadeset i pet godina kazne, kao i kasnije periodično ispitivanje tih uslova u slučaju da je doneta negativna odluka o uslovnom otpuštanju,[8]

Polazeći od toga da kazne u krivičnom pravu moraju biti podobne za ostvarivanje svih proklamovanih ciljeva kažnjavanja, uključujući i popravljanje osuđenog i uticanje na njega da ubuduće ne vrši krivična dela,

Ocenjujući da važeći postupak pomilovanja u Republici Srbiji, zbog prirode predsedničke funkcije, nepostojanja materijalnopravnih razloga za pomilovanje koji omogućavaju neograničeno diskreciono odlučivanje predsednika, nemogućnosti osuđenog da osporavava odluku predsednika i zbog drugih pravnih razloga, ne može biti smatran zadovoljavajućim mehanizmom za razmatranje opravdanosti izdržavanja kazne doživotnog zatvora sa stanovišta penoloških razloga,

Ne umanjujući naročitu težinu krivičnih dela nasilja usmerenih prema deci i obavezu države da preduzima mere u cilju njihovog sprečavanja,

Izražavajući nezadovoljstvo što inicirane izmene krivičnog zakonodavstva nisu praćene zadovoljavajućim obrazloženjem, kao i što nije predviđeno održavanje javne rasprave o njima,

Saglasni smo, u najmanjem, da Nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koji je 22. aprila 2019. godine objavilo Ministarstvo pravde treba izmeniti tako što će se obrisati odredba o zabrani uslovnog otpusta osuđenih za krivična dela za koja je propisana kazna doživotnog zatvora.

Članovi međunarodnih tela za zaštitu ljudskih prava i saradnici [9]
 • dr Dragoljub Popović, nekadašnji sudija Evropskog suda za ljudska prava, advokat
 • dr Nevena Vučković Šahović, nekadašnji član Komiteta za prava deteta i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union
 • Miloš Janković, nekadašnji član Potkomiteta protiv mučenja, nekadašnji zamenik zaštitnika građana i rukovodilac Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture
 • dr Ivan Janković, nekadašnji član Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, advokat u penziji
 • dr Đorđe Alempijević, član Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • dr Vidan Hadži-Vidanović, nekadašnji pravnik Evropskog suda za ljudska prava
Nastavnici univerziteta
 • dr Đorđe Ignjatović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Goran P. Ilić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Nataša Mrvić Petrović, naučni savetnik Instituta za uporedno pravo
 • dr Slađana Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta Union
 • dr Vanja Bajović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Ivan Đokić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Ivana Marković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Marko Milanović, Pravni fakultet Univerziteta u Notingemu
 • dr Vladimir Vodinelić, Pravni fakultet Univerziteta Union
 • dr Vesna Rakić-Vodinelić, Pravni fakultet Univerziteta Union
 • dr Marija Draškić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Dragor Hiber, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Vesna Petrović, Pravni fakultet Univerziteta Union
 • dr Jasminka Hasanbegović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Violeta Beširević, Pravni fakultet Univerziteta Union
 • dr Bogoljub Milosavljević, Pravni fakultet Univerziteta Union
 • dr Tatjana Papić, Pravni fakultet Univerziteta Union
 • dr Tanasije Marinković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Miodrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Ivana Krstić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Milena Đorđević, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Goran Dajović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Bojan Spaić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Jelena Jerinić, Pravni fakultet Univerziteta Union
 • dr Jelena Simić, Pravni fakultet Univerziteta Union
 • dr Jelena Arsić, Pravni fakultet Univerziteta Union
 • dr Darko Dimovski, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
 • dr Maja Stanivuković, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 • dr Nevena Petrušić, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
 • dr Veljko Turanjanin, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
 • dr Dragan Bataveljić, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
 • dr Zoran Ilić, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • dr Đurađ Stakić, Univerzitet Pensilvanije (Penn State University)
 • dr Marina Stakić, Univerzitet Strejer (Strayer University)
 • dr Slađana Dragišić Labaš, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Aleksandra Ilić, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu
 • dr Milana Ljubičić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Dejan Pavlović, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • dr Miloš Hrnjaz, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • dr Darko Simović, Kriminalističko-policijski univerzitet
 • dr Radomir Zekavica, Kriminalističko-policijski univerzitet
 • dr Emir Ćorović, Državni univerzitet u Novom Pazaru
 • Pavle Kilibarda, Pravni fakultet Univerziteta u Ženevi (asistent)
 • Nikola Kovačević, Pravni fakultet Univerziteta Union (saradnik u nastavi)
Sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca
 • Vida Petrović Škero, nekadašnji predsednik Vrhovnog suda
 • Radmila Dragičević Dičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
 • Dragana Boljević, sudija Apelacionog suda u Beogradu
 • Omer Hadžiomerović, sudija Apelacionog suda u Beogradu
 • Radovan Lazić, zamenik apelacionog javnog tužioca u Novom Sadu, član Državnog veća tužilaca i predsednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Advokati
 • Dragoljub Đorđević, Beograd
 • Slobodan Beljanski, Novi Sad
 • Borivoje Borović, Beograd
 • Zora Dobričanin Nikodinović, Beograd
 • Božo Prelević, Beograd
 • Vladimir Beljanski, Novi Sad
 • Ana Trkulja, Beograd
 • dr Katarina Golubović, Beograd
 • Kristina Todorović, Beograd
 • Natalija Šolić, Beograd
 • Milena Vasić, Beograd
 • Viktor Juhas Đurić, Subotica
 • Marija Milovanović, Beograd
 • Milan Marković, Pančevo
 • Jovana Đorđević Sijerić, Beograd
 • Tatjana Đorđević, Beograd
 • Vladimir M. Gajić, Beograd
 • Jovica Đ. Todorović, Beograd
 • Slobodan Ružić, Beograd
 • Sead Spahović, Beograd
 • Uroš Tešmanović, Beograd
 • Miloš Pavlović, Beograd
 • Predrag Vasović, Beograd
 • Aleksandra Komlen Vukajlović, Beograd
 • Aleksandar Olenik, Beograd
 • Ivana Soković, Beograd
 • Ana Pontreli, Beograd
 • Dejana Spasojević-Ivančić, Novi Sad
 • Jovan Šutović, Niš
 • Mihailo Pavlović, Beograd
 • Ivana Milošević, Beograd
 • Dušan Ignjatović, Beograd
 • Veljko Milić, Novi Sad
 • Stefan Dulić, Novi Sad
 Udruženja / organizacije
 • Društvo sudija Srbije
 • Beogradski centar za ljudska prava
 • A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
 • Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
 • Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 • Građanske inicijative
 • Fond za humanitarno pravo
 • Odbor za ljudska prava Niš
 • Odbor za ljudska prava Valjevo
 • Odbor za ljudska prava Negotin
 • Centar za prava deteta
 • NEOSTART
 • Međunarodna mreža pomoći – IAN
 • Autonomni ženski centar
 • Psychosocial Innovation Network – PIN
 • Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • ASTRA
 • Atina
 • FemPlatz
 • Centar za praktičnu politiku
 • Grupa 484
 • Civil Rights Defenders
 • Fondacija za otvoreno društvo

[1] Službeni glasnik RS, br. 98/06.

[2] Službeni list SFRJ, br. 7/71.

[3] Službeni list SCG – Međunarodni ugovori, br. 9/03, 5/05 i 7/05, i Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori, br. 12/10.

[4] Službeni list glasnik SFRJ – Međunarodni ugovori, br. 9/91.

[5] Evropski sud za ljudska prava (Veliko veće), Vinter and Others v. the United Kingdom, br. predstavki  66069/09, 130/10 i 3896/10, presuda od 9. jula 2013. godine, §§ 103-131.

[6] Actual/Real Life Sentences, CPT (2007) 55.

[7] Rec (2003) 22.

[8] Члан 110. ставови 3. и 5. Статута (Службени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 5/01).

[9] Сви термини којима су положаји, професије, односно занимања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.