Poziv Ministru za ljudska i manjinska prava da se izjasni o izboru Poverenika

2050

Budući da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nadležno za nadzor nad sprovočenjem Zakona o zabrani diskriminacije, Koalicija protiv diskriminacije poziva Ministra za ljudska i manjinska prava da se izjasni o dosadašnjem toku izbora Poverenika za zaštitu ravnopravnost.

Jedan od predloženih kandidata za Poverenika, Milutin Đuriđić, ima funkciju Posebnog savetnika Ministra za ljudska i manjinska prava. Njega je predložila poslanička grupa DS, a sam Ministar je takođe Član ove političke stranke. S obzirom na to da postoji sumnja u pogledu toga da li ovaj kandidat ispunjava zakonom propisane uslove za izbor Poverenika, obaveza je ministra Čiplića da javnosti pruži više informacija o kvalifikacijama, stručnosti i moralnom integritetu kandidata Đuričića.

Iako prema Zakonu o zabrani diskriminacije, celokupan postupak izbora Poverenika za zaštitu ravnopravnosti vrši Skupština Srbije, Član 47. predvića da nadzor nad sprovoćenjem zakona vrši Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Koalicija protiv diskriminacije smatra da je izbor Poverenika prvi pravi test spremnosti vlasti da se zakon u punoj meri primenjuje i da Ministar ima obavezu da se izjasni i predloženim kandidatima.

Deo Zakona protiv diskriminacije koji se odnosi na osnivanje institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, stupio je na snagu 1. januara 2010. godine i stoga u roku od 60 dana od tog dana Skupština Srbije mora izabrati Poverenika. Kandidata utvrđuje Odbor za ustavna pitanja, a predloge mogu dostaviti samo poslaničke grupe u Skupštini. Goran Miletić, kandidat Koalicije protiv diskriminacije predložen je Odboru za ustavna pitanja u roku koji je Predsednica Skupštine dala poslaničkim grupama za dostavljanje predloga. Istovremeno, on ispunjava sve zakonom predvičene uslove i uživa punu podršku 163 organizacije koje se bave manjinskim i ljudskim pravima. Organizacije koje su podržale Gorana Miletića su istovremeno i potpisnice memoranduma o saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i do sada su sa ministarstvom imale saradnju baziranu na međusobnom uvažavanju.

Nedelju dana posle isteka roka koji je odredila Predsednica Skupštine, Demokratska stranka je predložila Milutina Đuričića, Posebnog savetnika Svetozara Čiplića, Ministra za ljudska i manjinska prava i njegovog bivšeg kolegu iz Ustavnog suda Srbije. Prema podacima koji su dostupni na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, ovaj kandidat ne ispunjava zakonske uslove u pogledu profesionalnog iskustva u oblasti ljudskih prava, jer iz njegove biografije ne proizilazi da se bavio diskriminacijom, manjinskim ili ljudskim pravima u periodu od 10 godina. Istovremeno, ovaj kandidat nema podršku onih kategorija stanovništva radi čije zaštite je Zakon o zabrani diskriminacije usvojen, što ga lišava moralnog legitimiteta za izbor na ovu funkciju. Smatramo da se izbor Poverenika ne može vršiti ignorisanjem manjine u društvu, odnosno protivno izričitoj volji korisnika Zakona o zabrani diskriminacije.

Koalicija protiv diskriminacije smatra da se Poverenik protiv diskriminacije mora izabrati u zakonom predvičenom roku i da taj kandidat mora ispunjavati sve zakonom predvičene uslove i uživati nedvosmislenu podršku onih na koji se zakon odnosi.

Zbog toga, Koalicija protiv diskriminacije očekuje od Ministra za ljudska i manjinska prava da se izjasni o tome da li kandidat Đuričić ispunjava Zakonom predvičene uslove. Ako postoji sumnja u javnosti u pogledu toga da li lice koje obavlja funkciju Posebnog savetnika Ministra za ljudska i manjinska prava ispunjava zakonom propisane uslove za izbor Poverenika, sam Ministar ima obavezu da se o tome izjasni.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Gej-Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS Network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT.