Podrška Koalicije protiv diskriminacije predlogu za izbor poverenika za zaštitu ravnopravnosti

2136

Zakon o zabrani diskriminacije, usvojen u martu 2009. godine, postao je ključni domaći propis u oblasti sprečavanja diskriminacije, a njegova puna primena trebalo bi da usledi u 2010. godini. Zakon je ustanovio Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao samostalan i nezavistan organ. Narodna skupština Republike Srbije ima obavezu da izabere Poverenika u roku od šesdeset dana, počevši od 1. januara 2010. godine.

Koalicija protiv diskriminacije poziva narodne poslanike da izaberu Gorana Miletića, pravnog savetnika za ljudska prava, za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Imajući u vidu njegov dugogodišnji rad na zaštiti ljudskih i manjinskih prava, a posebno u oblasti zaštite od diskrimiancije, njegove moralne kvalitete, kao i činjenicu da ispunjava zakonom propisane uslove, smatramo da je Goran Miletić kandidat koji može da ispuni zahteve koje sam Zakon stavlja pred Poverenika, ali i očekivanja brojnih korisnika Zakona.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti će imati odlučujuću ulogu u nadziranju primene Zakona i biće ovlašćen da prima i razmatra predstavke građana. Njegova uloga će biti da oceni da li je do diskriminacije došlo u pojedinačnom slučaju, kao i da sprovodi mere zaštite u skladu sa zakonom. Istovremeno, Poverenik će inicirati sprovoćenje drugih mera kojima se unapre?uje ravnopravnost građana Srbije, kao što će i redovno izveštavati Narodnu skupštinu, druge organe javne vlasti i javnost o slučajevima diskriminacije.

Smatramo da je Goran Miletić svojim dosadašnjim radom u oblasti manjinskih prava i borbe protiv diskriminacije pokazao stručnost u radu i posvećenost zalaganju za jednakost svih građana Srbije. Njegov rad je uključivao izveštavanje o pravima svih manjinskih grupa u Srbiji, zastupanje žrtava diskriminacije, edukaciju državnih službenika, predstavnika medija i civilnog društva o sprečavanju diskriminacije, uporednopravnim rešenjima u ovoj oblasti, praksi u državama regiona i Evropske Unije, kao i načinima primene antidiskriminacionih standarda Saveta Evrope.

U svom radu Goran Miletić je učestvovao u postupku izrade i u javnoj raspravi o Zakonu protiv diskriminacije iz 2009, kao i Zakonu o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom iz 2006, kao i u procesima javnih rasprava o antidiskriminacionim zakonima u Bosni i Hercegovini, Moldaviji, Crnoj Gori i Makedoniji.

Zbog važnosti institucije Poverenika za primenu samog Zakona, smatramo da je potrebno da se izbor Poverenika izvrši do 1. marta 2010. godine odnosno u zakonskom roku. Izražavajući punu podršku Goranu Miletiću kao kandidatu za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, pozivamo narodne poslanike da podrže ovaj predllog.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Gej-Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS Network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT.

Ukoliko Vaša organizacija želi da se pridruži podršci, molimo Vas da se javite e-mailom na potpisi@cups.rs

Do 17:00, 9.2.2010. primljena je podrška sledećih organizacija:

1. Anti-trafiking centar

2. Asocijacija DUGA

3. Beogradski centar za ljudska prava

4. CedeumIdea

5. Centar modernih veština

6. Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije

7. Centar za evroatlanske studije

8. Centar za integraciju mladih

9. Centar za kulturnu dekontaminaciju

10. Centar za razvoj civilnih resursa – Niš

11. Centar za unapređivanje pravnih studija

12. CHRIS: Građanski forum Novi Pazar

13. CHRIS: Odbor za ljudska prava Negotin

14. CHRIS: Odbor za ljudska prava Niš

15. CHRIS: Odbor za ljudska prava Valjevo

16. CHRIS: Odbor za ljudska prava Vranje

17. CHRIS: Vojvođanski centar za ljudska prava

18. Civilni resurs centar Bujanovac

19. Fond za humanitarno pravo

20. Fond za otvoreno društvo

21. Gay-Straight Alijansa

22. Gayten LGBT

23. GLIC – Gej lezbejski info centar

24. Građanske inicijative

25. Građanski centar Kragujevac

26. Helsinški odbor za ljudska prava

27. Inicijativa mladih za ljudska prava

28. Inicijativa za inkluziju “VelikiMali”

29. Inicijativa za integraciju Vranje

30. IZ KRUGA

31. Kolektiv, nezavisna umetnička asocijacija

32. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava

33. LINET

34. Mladi istraživaći Srbije

35. Moderno društvo Bujanovac

36. Narodni parlament Leskovac

37. Odbor za Ljudska Prava, Bujanovac

38. Omladinski forum za edukaciju Roma

39. Organizacija za razvoj i demokratiju, Bujanovac

40. Pokret Balkana

41. Praxis

42. Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i različitosti

43. Regionalni centar za manjine

44. Resurs centar Beograd

45. Resurs centar čukarica

46. Resurs centar Stari Grad

47. Romski centar za demokratiju

48. Romski Kulturni Centar Vranjska Banja

49. SPY – siguran puls mladih

50. Taboo, grupa za afirmaciju različitosti, Zrenjanin

51. Udruženje likovnih stvaralaca Šapca

52. Udruženje studenata sa hendikepom

53. Udruženje za saradnju i posredovanje MOST

54. UNDP

55. United Balkan

56. Vojvođanski centar za ljudska prava, Novi Sad

57. Vojvođanski građanski centar

58. Žene u crnom

59. Žene za mir, Leskovac