Mišljenje i preporuka Poverenice povodom pritužbe Odbora za ljudska prava protiv grada Niša, JKP Tržnica i Gradske opštine Palilula

2094

Mišljenje i preporuka Poverenica doneto 17.10.2012. godine u postupku povodom pritužbe Odbora za ljudska prava Niš protiv grada Niša, Gradske opštine Palilula i Javnog komunalnog preduzeća za pijačne usluge „Tržnica“ Niš, povodom pristupačnosti zelene pijace na Paliluli u Nišu.

Poverenici za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se 19. jula 2012. godine obratio Odbor za ljudska prava Niš, u ime i uz saglasnost Centra za samostalni život invalida Niš, Udruženja paraplegičara Nišavskog okruga, Niškog udruženja studenata sa hendikepom, Udruženja distrofičara Niša i Društva obolelih od cerebralne i dečije paralize Niš navodeći da su nepostupanjem grada Niša, Gradske opštine Palilula i JKP „Tržnica“ Niš, tokom izgradnje i rekonstrukcije zelene pijace na Paliluli u Nišu, diskriminisane osobe sa invaliditetom, posebno one koje koriste invalidska kolica.

U pritužbi je, pored ostalog, navedeno:
– da prilikom izgradnje i rekonstrukcije zelene pijace na Paliluli u Nišu nisu ispoštovane   odredbe Zakona o planiranju i izgradnji, kao ni Pravilnika o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem starih, dece, hendikepiranih i invalidnih lica koji je bio na snazi u vreme izgradnje i rekonstrukcije ove pijace,
–  da osobe sa invaliditetom, usled neprilagođavanja ivičnjaka duž cele ulice, ne mogu da pristupe ovoj zelenoj pijaci, te da je, na taj način, izvršena diskriminacija osoba sa invaliditetom, zabranjena Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakonom o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom,
–  da su radovi vršeni kako na samoj pijaci, tako i na delu trotoara izvan pijace, do same ulice, odnosno, da je rekonstruisan i deo trotoara,
–  da su podnosioci pritužbe u više navrata  apelovali na nadležne u gradu Nišu da makar novosagrađeni objekti u javnoj upotrebi budu u skladu sa relevantnim propisima koji se odnose na pristupačnost.

MIŠLJENJE
Nesprovođenjem odgovarajućih radova na obaranju i prilagođavanju ivičnjaka za bezbedno savladavanje visinske razlike između kolovoza i trotoara koji okružuje plato zelene pijace na Paliluli, grad Niš je postupio suprotno odredbama čl. 17. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije i čl. 13. st. 1. i 4. i čl. 33. Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, čime je izvršio diskriminaciju osoba sa invaliditetom, posebno onih koje koriste invalidska kolica, na osnovu njihovog ličnog svojstva – invaliditeta.

PREPORUKA
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti preporučuje gradu Nišu da preduzme sve neophodne mere u cilju sprovođenja radova na obaranju i prilagođavanju ivičnjaka za bezbedno savladavanje visinske razlike između kolovoza i trotoara koji okružuje plato zelene pijace na Paliluli, kako bi se osobama sa invaliditetom koja za kretanje koriste kolica omogućio nesmetan pristup ulici koja okružuje pijacu i objektu pijace.

U nastavku možete preuzeti mišljenje i preporuku Poverenice: Mišljenje i preporuka Poverenice – Odbor za ljudska prava protiv grada Niša, JKP Tržnica i Gradske opštine Palilula