Model zakona o pravnoj pomoći

2140

CUPS, Beograd 2005.

Model zakona o pravnoj pomoći Centra za unapređivanje pravnih studija utemeljen je na ideji da pravo na pravnu pomoć spada u red osnovnih ljudskih prava garantovanih najvišim pravnim standardima Saveta Evrope i Evropske Unije.

Objavljivanje knjige Modela zakona o pravnoj pomoći pomogao je Švedski Helsinški Komitet za ljudska prava, a preuzet je sa www.cups.org.rs

MODEL ZAKONA O PRAVNOJ POMOĆI