Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

2220

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji- CHRIS, u saradnji sa Pravosudnim centrom za obuku i stručno usavršavanje, organizovala je 15. seminar pod nazivom „Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivićnopravnoj zaštiti maloletnih lica“, kao sastavnu aktivnost u okviru projekta Mreža pravne pomoci CHRIS. Seminar, kome je prisustvovalo 34 predstavnika iz 19 gradova Srbije, održan je 16.decembra 2006. godine u Nišu, u prostorijama GO Medijana.

U ulozi predavača pojavili su se prof.dr. Miloš škulić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, zatim Nikola Milošević, penzionisani sudija Vrhovnog suda Srbije i Nenad Vujić, direktor Pravosudnog centra Srbije. Seminar je bio namenjen prvenstveno pripadnicima MUP-a Srbije i to u cilju njihove edukacije i upoznavanja sa novim zakonskim rešenjima.

Predavaći su govorili o praktićnim aspektima primene novodonetog zakona, kao i o najčešćim problemima sa kojima se u svakodnevnom životu sreću ljudi zaduženi za primenu istog. Poseban akcent je stavljen na pitanje izvršenja mera prema Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i žrtvama. Na kraju seminara, bilo je reći i o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i u vezi sa tim, iznet je čitav niz slučajeva odnosno već donetih presuda od strane Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Njihovim tumačenjem, predavaći su pokušali da učesnicima ovog seminara približe duh pravićnog i pravednog suđenja, kakvo se sprovodi pred Evropskim sudom. U završnoj reči, predavaći su apelovali na učesnike seminara, obzirom da se mahom radi o praktićarima, da svakom konkretnom slučaju pristupe sa posebnom pažnjom, bez automatizma i rutinerstva u njihovom rešavanju, pogotovo s obzirom na značaj dobra koje se štiti ovim zakonom-a to su prava i obaveze maloletnih učinilaca krivičnih dela i njihova krivićnopravna zaštita!

Seminar je ralizovan u saradnji sa Pravosudnim centrom za obuku i stručno usavršavanje, a podržan od strane švedskog Helsinškog Odbora za ljudska prava- SHC i Instituta za Otvoreno društvo- OSI.