Trening o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

2100

U petak, 1. decembra održan je trening povodom primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u organizaciji Bogradskog centra za ljudska prava, kome je prisustvovala i pravnica Odbora za ljudska prava Niš.

Centralna tema seminara bilo je svakako izlaganje Rodoljuba Šabića, Poverenika za informacije od javnog značaja RS, o njegovim dosadašnjim iskustvima u primeni ovog zakona. G-din Šabić je istakao kao činjenicu da je reč o „jednom veoma naprednom, super modernom zakonu!“ Međutim, istovremeno je napomenuo i da je ovaj zakon u oštrom sukobu sa snažnom inercijom tradicionalnog, konzervativnog društva jer dovodi u pitanje brojne interese pojedinaca ili grupa, interese koji su različiti, ali za koje je zajedničko da u demokratskom društvu ne mogu biti legitimni! Pored ostalog, donošenjem ovog zakona ispunjen je jedan od formalnih uslova za naše članstvo u Savetu Evrope.

Osnovna intencija zakonodavca počiva na ideji da je informacija-kiseonik za demokratiju i da javnost ima opravdani interes da zna o državnim poslovima. A građanin može delotvorno da kontroliše rad državnih organa samo ako su mu informacije kojima raspolažu državni organi dostupne.

G-din Šabić je naglasio da se napredna demokratska društva prepoznaju, između ostalog, i po tome da li su donela zakon o slobodnom pristupu informacijama i da li ga efikasno primenjuju. Dakle, naše društvo je stavljeno na jednu veliku probu-probu zvanu demokratija! Njegova poruka učesnicima ovog treninga je da slobodan pristup informacijama kojima raspolažu državni organi omogućava da građani budu bolje informisani, a državni službenici odgovorniji, što umanjuje rizik od zloupotrebe moći i obezbeđuje poštovanje ljudskih prava i sloboda.

Seminar je završen panel diskusijom svih učesnika.