Pet godina rada Mreže Odbora za Ljudska Prava u Srbiji CHRIS

2062

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS http://chris-network.org/ osnovana je zbog potrebe umrežavanja nevladinih organizacija koje pružaju neposrednu i besplatnu pravnu pomoc gradanima cija su ljudska prava ugrožena i povredena.

Osnovana je 1.septembra 2000. godine na inicijativu pet nevladinih organizacija iz Srbije: Odbora za ljudska prava iz Niša, Negotina, Bora Leskovca i Gradanskog foruma iz Novog Pazara.

Vizija Mreže je izgrađeno civilno društvo, građanska svest i pravne institucije kao garant zaštite i ostvarivanja ljudskih prava, a dugoročni cilj su promocija i zaštita ljudskih prava u skladu sa međunarodnim pravnim standardima.

Od 2004. godine, rad Mreže CHRIS organizovan je u šest kancelarija i to u Novom Sadu, Negotinu, Valjevu, Novom Pazaru, Vranju i Nišu.

U početku su osnivaći Mreže CHRIS bili deo Mreže pravne pomoći Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM iz Beograda. YUKOM je bio nosilac projekta, a Mreža CHRIS je projekat realizovala na terenu. Na ovaj način, Mreža je funkcionisala od decembra 1999. do maja 2004. godine, a od tada besplatnu pravnu pomoć realizuje samostalno.

Program pružanja besplatne pravne pomoći je strateška programska aktivnost koju Mreža kontinuirano realizuje od samog osnivanja. Realizacija programa besplatne pravne pomoći obuhvata tri vrste pravne pomoći: davanje pravnih saveta, pisanje podnesaka državnim organima, policiji, pravosudnim organima i zastupanje, odnosno procesuiranje pojedinačnih slučajeva kršenja ljudskih prava pred domaćim pravosudnim organima.

Mreža CHRIS je formirala regionalni pul advokata za procesuiranje slučajeva kršenja ljudskih prava pred domaćim i međunarodnim sudovima. Osim profilisanja postojećeg regionalnog pula advokata Mreže CHRIS, dodatne aktivnosti u ovoj sferi bile su organizovanje seminara i treninga za pravno zastupanje. Svaka kancelarija Mreže ima svoje pravne zastupnike i to tri advokata pri svakoj kancelariji.

U ovom trenutku angažovano je ukupno 18 advokata koji čine regionalni advokatski pul Mreže, koji trenutno vode 22 slučaja pred sudovima u regionu, od cega najvise (12) slučajeva povrede člana 3. Evropske konvencije o ljudskim pravima. U prvih osam meseci 2005. kancelarije Mreže CHRIS su obradile više od šeststotina slučajeva.

Organizacijom različitih treninga i seminara na kojima su predavaći eksperti domaćih i međunarodnih organizacija, koje baziraju svoj rad na evropskim standardima i praksi Evropskog suda za ljudska prava, advokatima i pravnicima Mreže omogućeno je da dodatno razvijaju svoje znanje o mogućnostima zaštite ljudskih prava, što doprinosi direktnoj implementaciji međunarodnih standarda u domaćem pravnom sistemu.

Osim toga, advokati Mreže su obavezni da se u postupcima pred domaćim sudovima pozivaju na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i druge međunarodne standarde u oblasti zaštite ljudskih prava, da bi na taj način direktno uticali na efikasniji rad pravosudnih organa i državnih institucija.

Dodatni razlog za formiranje regionalnog pula advokata bio je i prevazilaženje efekta “male ili lokalne sredine”, jer je bilo slučajeva u kojima pojedini advokati nisu bili u mogućnosti da se angažuju u sredinama iz kojih su dolazili. Međutim, Mreža je prepoznata od strane NVO u regionu kao jedina specijalizovana regionalna mreža čije je osnovno polje delovanja zaštita ljudskih prava i pružanje direktne pravne pomoći.

Od posebnog značaja je u tom smislu mogućnost saradnje Mreže sa nevladinim organizacijama koje nemaju u svojim programskim aktivnostima pružanje besplatne pravne pomoći ili pak potrebne i kvalifikovane resurse za pomenutu aktivnost.

Veliki broj slučajeva koje je pokrenula Mreža CHRIS, potiću iz gradova u kojima se ne nalaze naše kancelarije kao sto su Prokuplje, Kuršumlija, Trgovište, Zaječar, Leskovac, Vladičin Han…