Mišljenje i preporuka Poverenice povodom pritužbe Odbora za ljudska prava Niš protiv JKP Direkcija za izgradnju grada Niš

2133

Mišljenje i preporuka Poverenice za zaštitu ravnopravnosti doneto 29.08.2012. godine u postupku povodom pritužbe Odbora za ljudska prava Niš protiv Javnog preduzeća Direkcije za izgradnju grada Niša.

Poverenici za zaštitu ravnopravnosti pritužbama se 15. juna 2012. godine obratio Odbor za ljudska prava iz Niša, u ime i uz saglasnost Centra za samostalni život invalida Niš, Udruženja paraplegičara Nišavskog okruga, Niškog udruženja studenata sa hendikepom, Udruženja distrofičara Niša i Društva obolelih od cerebralne i dečije paralize Niš, navodeći da su nepostupanjem Javnog preduzeća Direkcije za izgradnju grada Niša, odnosno, neprilagođavanjem ivičnjaka u ulici Ratka Vukićevića, Bulevar Somborska i Bulevar Medijana u Nišu, diskriminisane osobe sa invaliditetom, posebno one koje koriste invalidska kolica.

U pritužbama je, pored ostalog, navedeno:
–    da prilikom rekonstrukcije ulice Ratka Vukićevića, odnosno, izgradnje Bulevara Medijana i Bulevara Somborska u Nišu nisu ispoštovane   odredbe Zakona o planiranju i izgradnji, kao ni Pravilnika o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem starih, dece, hendikepiranih i invalidnih lica koji je bio na snazi u vreme rekonstrukcije, odnosno, izgradnje ovih ulica,
–    da u ovim ulicama nisu oboreni ivičnjaci, niti postavljeni zakošeni ivičnjaci za savladavanje visinske razlike između kolovoza i trotoara, čime je osobama sa invaliditetom onemogućen jednak pristup javnim površinama, te je na taj način, izvršena diskriminacija osoba sa invaliditetom, zabranjena Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakonom o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom,
–    da je ulica Ratka Vukićevića veoma prometna ulica u Nišu, s obzirom da je u neposrednoj blizini parka „Čair“, te da se u njoj nalazi filijala Nacionalne službe za zapošljavanje,
–    da je Bulevar Medijana u Nišu novosagrađena ulica dužine 730 metara, koja je puštena u saobraćaj krajem 2011. godine,
–    da su ivičnjaci trotoara u Bulevaru Somborska u Nišu oboreni, ali da to nije urađeno ispravno, odnosno, da savladavanje visinske razlike između trotoara i kolovoza nije bezbedno za osobe sa invaliditetom, s obzirom da je i nakon obaranja ivičnjaka ostala visinska razlika od nekoliko centimetara u odnosu kolovoz – trotoar,
–    da su podnosioci pritužbe u više navrata  apelovali na nadležne u gradu Nišu da makar novosagrađeni objekti u javnoj upotrebi budu u skladu sa relevantnim propisima koji se odnose na pristupačnost.

MIŠLJENJE
Javno preduzeće Direkcija za izgradnju grada Niša nije preduzelo mere iz svoje nadležnosti kako bi se sproveli odgovarajući radovi na pravilnom obaranju i prilagođavanju ivičnjaka za bezbedno savladavanje visinske razlike između trotoara i kolovoza u ulicama Ratka Vukićevića, Bulevar Somborska i Bulevar Medijana u Nišu, u skladu sa tehničkim standardima pristupačnosti, čime je izvršilo diskriminaciju osoba sa invaliditetom, posebno onih koje koriste invalidska kolica, na osnovu njihovog ličnog svojstva – invaliditeta, zabranjenu čl. 17. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije i čl. 13. st. 1. i 4. i čl. 16. st. 1. Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom.

PREPORUKA
1.  Javno preduzeće Direkcija za izgradnju grada Niša preduzeće sve neophodne mere u cilju sprovođenja radova na pravilnom obaranju i prilagođavanju ivičnjaka za bezbedno savladavanje visinske razlike između trotoara i kolovoza u ulicama Ratka Vukićevića, Bulevar Somborska i Bulevar Medijana u Nišu, u skladu sa tehničkim standardima pristupačnosti, kako bi se osobama sa invaliditetom koja za kretanje koriste kolica omogućilo nesmetano kretanje i korišćenje javnih površina.
2.   Javno preduzeće Direkcija za izgradnju grada Niša obavestiće Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o planiranim merama u cilju sprovođenja ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

U nastavku možete preuzeti mišljenje i preporuku  Poverenice: Mišeljenje i preporuka Poverenice – Odbor za ljudska prava Niš protiv JKP Direkcija za izgradnju grada Niš