Istraživanje i monitoring Alternativnih sankcija i mera

2206

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovala je 22. i 23. jula 2017. godine u Nišu seminar pod nazivom “Istraživanje i monitoring primene Vanzavodskih sankcija i mera”.  Tokom prvog dela seminara Slobodan  Arsenijević psihoterapeut iz Valjeva, a na osnovu svog višegodišnjeg iskustva u radu na poslovima izvršenja krivičnih sankcija,  pravnike I aktiviste Mreže CHRIS upoznao sa  Istorijatom kazni i kažnjavanja, kao i zakonskom okviru vanzavodskih sankcija i mera.  Pored istorijata ovo predavanje je sadržalo I analizu usaglašenosti domaćih zakona i podzakonskih akata u oblasti izvršenja vanzavodskih sankcija I mera sa međunarodnim pravnim aktima pre svega Tokijskim pravičima odnosno Standardnim minimalnim pravilima za mere alternativne institucionalnom tretmanu I Probacionim pravilima Saveta Evrope. U nastavku seminara organizovan je rad u dve grupe koje su analizirale prednosti i nedostatke vanzavodskih sankcija i mera. Jedna grupa je imala zadatak da identifikuje sve prednosti koje vanzavodske sankcije i mere imaju u odnosu na do sada dominantan oblik institucionalnog kažnjavanja, a druga grupa da identifikuje nedostatke i eventualne smetnje  kod izricanja i izvršenja vanzavodskih sankcija i mera.

U nastavku seminara organizovan je rad u dve grupe koje su analizirale prednosti I nedostatke vanzavodskih sankcija i mera. Jedna grupa je imala zadatak da identifikuje sve prednosti koje vanzavodske sankcije i mere imaju u odnosu na do sada dominantan oblik institucionalnog kažnjavanja, a druga grupa da identifikuje nedostatke i eventualne smetnje  kod izricanja i izvršenja vanzavodskih sankcija i mera.

Drugi deo seminara započet je prezentacijom o različitim  tipologijama osuđenika, a u nastavku su se kroz rad u grupama učesnici seminara praktično pripremali za proces istraživanja i monitoringa: Predrasude, Intervju kao metod prikupljanja podataka, Radionica-Roll Play i Izrada izveštaja. Predavaćica u drugom delu seminara bila je Aleksandra Spasojević, dipl.psiholog.

Seminar je realizovan u prostorijama Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS u Nišu zahvaljujući podršci Open Society Foundations.